• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2014 » February

Monthly Archives: February 2014

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE ŠVOČ 2014

Dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 10. apríla 2014 v nasledujúcich sekciách:

1.      Krízový manažment

Zameranie sekcie: krízový manažment, krízové plánovanie, hospodárska mobilizácia, analýza a hodnotenie rizík, informačné systémy v krízovom manažmente, materiálne, technické, finančné a ľudské zdroje na riešenie krízových situácií.

Garant: katedra krízového manažmentu

Tajomník sekcie: Ing. Mária Hudáková, PhD.

2.      Ochrana osôb, majetku a informácií

Zameranie sekcie: bezpečnostný manažment, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

Garant: katedra bezpečnostného manažmentu

Tajomník sekcie: Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

3.      Záchranné služby

Zameranie sekcie: chémia horenia a hasiace látky, taktika pri požiaroch a záchranných prácach, technológie hasenia požiarov a hasičská technika, integrovaný záchranný systém, skúšobníctvo v ochrane pred požiarmi, protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarno-technické zariadenia, priemyselné havárie a ich následky, zisťovanie príčin požiarov a havárií.

Garant: katedra požiarneho inžinierstva

Tajomník sekcie: Ing. Iveta Coneva, PhD.

Podmienky na uskutočnenie súťaže:

 • prihlášky do súťaže odovzdať do 03. 04. 2014 tajomníkom jednotlivých sekcií na predpísanom tlačive dostupnom na webovej stránke fakulty http://fsi.uniza.sk,
 • súťažné práceprezentácie odovzdať v papierovejelektronickej forme do 03. 04. 2014 tajomníkom jednotlivých sekcií,
 • prezentáciu súťažných prác odovzdať v MS Power Point (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.ppt),
 • súťažnú prácu odovzdať vo formáte PDF (názov súboru: číslosekcie_priezviskoautora_priezvisko2autora.pdf),
 • zahraniční účastníci predložia súťažné práce a prezentácie v deň súťaže priamo odbornej porote,
 • súťaž v jednotlivých sekciách sa uskutoční, ak sa prihlási minimálne 8 súťažných prác, pri nižšom počte budú práce zaradené do obsahovo najbližšej sekcie,
 • v prípade, že počet prihlásených súťažných prác v jednotlivých sekciách presiahne počet 12, vykonať na katedrách predbežné posúdenie prác a vybrať 12 najlepších, v prípade rozhodnutia odbornej komisie súťažné práce a ich prezentácie môžu byť zverejnené na fakultnom elektronickom portály www.esecportal.eu.

Súťažiaci vyhodnotení v jednotlivých sekciách na prvých troch miestach budú ocenení takto:

 • 1. miesto        finančná odmena vo výške 130,- €  a diplom,
 • 2. miesto        finančná odmena vo výške 90,- €  a diplom,
 • 3. miesto        finančná odmena vo výške 60,- €  a diplom,
 •  + cena katedry.