• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Štúdium » Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Podrobné informácie o študijných programoch (učebné plány, informačné listy predmetov) nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.

Elektronická prihláška https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/

Aktuálne informácie hľadajte na stránke fakulty v časti Štúdium na FBI – Uchádzači o štúdium.

Jazykové predpoklady:

 • písomné a ústne ovládanie slovenčiny (češtiny),
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština).

Zdravotná spôsobilosť:

fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje len prihlášky s lekárskym potvrdením.

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podľa § 56, ods. 1 zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia Fakulty špeciálneho inžinierstva sú stanovené podľa § 57 zákona o VŠ.

 • bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať za každý z posledných dvoch rokov zo strednej školy vrátane maturity priemer do 1,5 a absolvujú maturitu z matematiky absolventi stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) z matematiky, resp. všeobecných študijných predpokladov a dosiahli percentil aspoň 70.
 • o uchádzači, ktorí nesplnia tieto kritériá budú absolvovať písomné testy z matematiky a všeobecných vedomostí, uchádzači budú prijímaní na základe výsledku prijímacieho konania  v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIU

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je podľa § 56, ods. 1 zákona o VŠ absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov 

na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia Fakulty špeciálneho inžinierstva sú stanovené
podľa § 57 zákona o VŠ.

 • uchádzať o štúdium sa môže absolvent bakalárskeho štúdia rovnakého alebo príbuzného odboru (študijný odbor Ochrana osôb a majetku pre študijný program Bezpečnostný manažment, študijný odbor Občianska bezpečnosť pre študijný programy Krízový manažment, študijný odbor Záchranné služby pre študijný program Záchranné služby), 
 • prijímať sa bude na základe kapacitných možností jednotlivých študijných programov a hodnotenia záujemcov, v ktorom hlavným kritériom budú študijné výsledky v bakalárskom štúdiu; konkrétne prospechové kritériá stanoví dekan vo svojej vyhláške na Akademický rok 2014/2015,
 • na základe rozhodnutia garanta príslušného študijného programu druhého stupňa môže byť  prihláška uchádzača o štúdium odmietnutá, ak jeho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa nespĺňa požiadavky na profil bakalára daného študijného odboru
 • uchádzači z príbuzných študijných programov vykonajú písomné testy z predmetov bakalárskej štátnej skúšky podľa zvoleného študijného programu.

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky, kde sa posudzujú výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača. Konkrétne požiadavky stanoví dekan fakulty vo svojej vyhláške.

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

Zahraniční uchádzači sa prijímajú na základe príslušných dohôd alebo študujú na vlastné náklady. Uchádzači z krajín EÚ sa prijímajú a študujú za rovnakých podmienok ako študenti zo SR. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky na štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s možnosťou jej absolvovania aj na UNIZA). Zahraniční uchádzači o štúdium, ktorí študujú na vlastné náklady, predložia vyžadované materiály (doklady o predchádzajúcom štúdiu, atď.) a na základe individuálneho posúdenia uchádzača dekan fakulty rozhodne o prijatí (neprijatí) na štúdium bez prijímacích skúšok.