• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Štúdium » Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného či nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík ako aj schopných navrhovať a prevádzkovať integrované systémy elektronickej ochrany objektov. Absolvent získa vedomosti v príslušných technických, ekonomických a spoločenských vedách a schopnosť aplikovať ich na podmienky bezpečnostného manažmentu.

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia FBI ŽU v Žiline sú stanovené podľa § 57 zákona o VŠ:

 • bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí budú mať za každý z posledných dvoch rokov zo strednej školy vrátane maturity priemer do 1,5 a absolvujú maturitu z matematiky a absolventi stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali Národnú porovnávaciu skúšku (testy Scio) z matematiky alebo všeobecných študijných predpokladov a dosiahli celkový percentil aspoň 70,
 • uchádzači, ktorí nesplnia tieto kritériá budú absolvovať písomné testy na FBI ŽU z matematiky a všeobecných vedomostí, uchádzači budú prijímaní na základe výsledku prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít.

Príručka “Ako písať bakalársku a diplomovú prácu” tu na stiahnutie