• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Štúdium » Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium

Absolvent inžinierskeho štúdia je schopný zaradiť sa do praxe v oblasti ochrany osôb a majetku. Nadobúda rozšírené vzdelanie v oblasti bezpečnostného manažmentu a mal by byť schopný implementovať teoretické poznatky do praxe. Mal by byť schopný riadiť na strednom a vyššom stupni riadenia so zameraním na bezpečnostný manažment.

Riadnym ukončením štúdia je absolventovi pridelený titul “inžinier” v skratke “Ing.”.

PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je podľa § 56 ods. 2 zákona o VŠ absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia na FBI ŽU sú stanovené podľa § 57 zákona o VŠ:

 • uchádzať o štúdium sa môže absolvent bakalárskeho štúdia rovnakého alebo príbuzného odboru (podskupina študijných odborov bezpečnostné služby pre študijné programy bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby),
 • prijímať sa bude na základe kapacitných možností jednotlivých študijných programov a hodnotenia záujemcov, v ktorom hlavným kritériom budú študijné výsledky v bakalárskom štúdiu,
 • uchádzači z príbuzných študijných programov vykonajú písomné testy z vybraných predmetov bakalárskej štátnej skúšky podľa zvoleného študijného programu,
 • na štúdium inžinierskych študijných programov v akademickom roku 2017/2018 môžu byť bez prijímacích skúšok prijatí absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom programe, ktorí:
 • dosiahnu v bakalárskom študijnom programe celkový vážený priemer známok 2,5 a menej,
 • úspešne zložia štátnu skúšku v prvom termíne,
 • absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom študijnom programe, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacích skúšok a absolventi bakalárskeho štúdia v príbuznom študijnom programe môžu byť na štúdium inžinierskych študijných programov v akademickom roku 2017/2018 prijatí, ak
 • úspešne absolvujú písomný test na prijímacom konaní do 2. stupňa štúdia (dosiahnu minimálne 61 % z celkového počtu bodov).

Príručka “Ako písať bakalársku a diplomovú prácu” tu na stiahnutie