• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Štúdium » Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium

Absolventi získajú poznatky a zručnosti na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť. Ovládnu vedecké metódy výskumu, sú schopní formulovať vedecký problém a prezentovať výsledky výskumu. Študenti sa naučia ovládať vedecké metódy usmerňovania a riešenia rizikových a krízových situácií v hospodárskom, finančnom, legislatívnom a infraštruktúrnom prostredí. Naučia sa ovládať metódy riešenia mimoriadnych udalostí, identifikácie rizikových a krízových javov, metódy tvorby a uplatnenia krízového plánovania.

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi. Informácie o témach dizertačných prác, študijných odboroch, školiteľoch doktorandského štúdia a tlačivo „prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.fbi.uniza.sk pod záložkou doktorandské štúdium.

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky, kde sa posudzujú výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača. Konkrétne požiadavky stanoví dekan fakulty vo svojej vyhláške.