• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.

PROFIL

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa v súčasnosti zameriava na technické prvky ochrany majetku – predovšetkým na elektrické zabezpečovacie systémy a nové technológie ochrany majetku. V tejto oblasti je členom technickej komisie TK 106 Poplachové systémy na Slovenskom ústave technickej normalizácie v Bratislave. Je držiteľom viacerých certifikátov pre montáž, servis, údržbu a obsluhu zabezpečovacích systémov a pultov centralizovanej ochrany. Spolupracuje s firmami pôsobiacimi v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti. Pracuje na koncepcii rozvoja Laboratória bezpečnostného manažmentu (Laboratórium inteligentných bezpečnostných systémov) v rámci technologického parku Žilinskej univerzity. Vytvára systém testovania komponentov technických prvkov ochrany majetku. Je aktívny v oblasti súkromných bezpečnostných služieb (technických služieb) a rozvíja vedecko-výskumnú činnosť v uvedenej oblasti na katedre Bezpečnostného manažmentu. V minulých rokoch bol hlavným riešiteľom projektu VEGA a spoluriešiteľom mnohých ďalších projektov (VEGA, KEGA, ESF, EK, CBC/PHARE, LEONARDO, a iné).

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje a spolupodieľa sa na výučbe viacerých predmetov (elektrotechnické bezpečnostné prostriedky, Systémy vnútornej ochrany, Poisťovníctvo). Každoročne vedie viacerých diplomantov,  je posudzovateľom bakalárskych a inžinierskych záverečných prác a členom komisií na štátnych skúškach na Slovensku i v zahraničí.

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ2005Domáce časopisy:

 1. Veľas, A.: Obnova stratených údajov a problematika poistenia údajov proti poškodeniu alebo zničeniu. Krízový manažment. FŠI ŽU v Žiline. EDIS Žilina 2/2005, ISSN 1336-0019.
 2. Veľas, A.: Materiály používané na výrobu nepriestrelných viest. In: Alarm security magazín 4/2005. ISSN 1335-504X
 3. Veľas, A.: Možnosti využitia dráždivých látok vo forme sprejov pre osobnú ochranu. In: Alarm security magazín 1/2005. ISSN 1335-504X.

Domáce zborníky:

 1. Veľas, A., Veľas, A. ml.: Poistenie zodpovednosti za škodu. Zborník z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS, 2005. ISBN 80-8070-424-4.
 2. Veľas, A.: Self-governmental region property taxes in Slovak republic and surrounding countrysides. Transcom 2005. Žilina: University of Žilina, 2005. ISBN 80-8070-414-7.

Zahraničné zborníky:

 1. Veľas, A.: Reforma daňovej sústavy v kontexte s integráciou SR do EÚ. In: Zeszyty studenckie. Bielsko-Biala: Augustana, 2005. 136s. ISBN 83-918079-6-7.
 2. Veľas, A.: Problémy súvisiace s financovaním miestnych komunikácií. In: Rozwój Euroregionu Beskidy III. Gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej. Bielsko-Biała: Wydawnictvo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 2005. ISBN 83-922148-1-1.
 3. Veľas, A.: Možnosti v rozvoji bezpečnosti na miestnej úrovni. In: Věda a krizové situace. Sborník přednášek. Ostrava: VŠB – TU, 8.11.2005. ISBN 80-248-0944-3.
 4. ŠTOFKO, S., VEĽAS, A.: Specyfika wykorzystania funduszy europejskich samorzadami. In: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów. WSBiF Bielsko Biala, Wydawnictvo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 2005, ISBN 83-922148-2-X

 

2006

Domáce časopisy:

 1. VEĽAS, A.: Vplyv dôsledkov rizík podnikateľskej činnosti obcí na bezpečnosť občanov. Krízový manažment. FŠI ŽU v Žiline. EDIS Žilina 1/2006, ISSN 1336-0019.
 2. Veľas, A.: Technické prostriedky pre sebaobranu. In: Alarm security magazín 3/2006. ISSN 1335-504X.

Zahraničné zborníky:

 1. Veľas, A.: Fyzická, objektová a protipožiarna bezpečnosť v obciach a mestách na Slovensku. In: Rozwój Euroregiónu Beskydy IV. Samorzady i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunkow rozwoju. Bielsko-Biała, Žilina: Wydawnictwo WSBiF w Bielsku Bialej, 2006. ISBN 83-922148-6-2.

Domáce zborníky:

 1. Veľas, A., Štofková, K.: Vplyv daňových príjmov obcí na Slovensku na ich úverovú zadlženosť. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IV. Samosprávy a európske fondy – tvorba podmienok rozvoja. Žilina, Bielsko-Biała: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2006. ISBN 80-8070-602-6.
 2. VEĽAS, A.: Mestské kamerové monitorovacie systémy ako prostriedok zvyšovania bezpečnosti v obciach a mestách. Zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS, 2006. ISBN 80-8070-566-6.

Metodika NBÚ SR:

Hofreiter, L.,  Loveček, T., Veľas, A.: Zásady a princípy analýzy rizík v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti (Metodika), KBM FŠI ŽU, Žilina, 2006

2007

Domáce časopisy:

 1. Veľas, A.: Biometrické snímače odtlačkov prsta a ich použitie v praxi. In: Alarm security magazín 2/2007. ISSN 1335-504X.
 2. Veľas, A.: Prezbrojenie Policajného zboru SR. Časopis SECURITYREVUE.COM. Publikované a on-line dostupné na: www.securityrevue.com. ISSN 1336-9717.
 3. Boc, K., Veľas, A.: Platobné karty a ich bezpečnosť. In: Alarm security magazín 4/2007. ISSN 1335-504X.

Domáce zborníky:

 1. VEĽAS, A.: Biometrické prostriedky – princípy, technológie, použitie v praxi. Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS, 2007, príspevky recenzované. ISBN 80-8070-566-6.
 2. VEĽAS, A.: Problematika súkromných bezpečnostných služieb a vzdelávania ich zamestnancov. Elektronická verzia zborníka MVTS z medzinárodného seminára „Analýza vedeckých poznatkov z oblasti bezpečnosti a ich aplikácia do sféry vysokoškolskej prípravy odborníkov bezpečnostného a krízového manažmentu“ zo dňa 20.9.2007. CD – recenzovaný. ISBN 978-80-8070-766-8

Zahraničné časopisy:

 1. Ivanka, J., Veľas, A.: Metodika měření antén v blízké zóně. In: SECURITY magazín listopad/prosinec 2007, str. 38-41. ISSN 1210-8723.

Zahraničné zborníky:

 1. VEĽAS, A.: Prevencia kriminality v obciach a mestách s využitím mestských kamerových monitorovacích systémov. Securitologia. Zeszyty Naukowe Czasopismo nauk o bezpieczeństwie, nr 6. Wysoka: Wydawnictwo European Association for Security, 2007.  ISBN 978-83-925072-0-8.
 2. VEĽAS, A., BOC, K.: E-vzdelávanie v oblasti súkromných bezpečnostných služieb v podmienkach SR. Medzinárodná konferencia „Bezpečnostní technologie, systémy a management 2007“. Zlín, 2007. ISBN 978-80-7318-606-7. (BEE)
 3. Ristvej, J., Veľas, A.: E-learning at the Faculty of Special Engineering, University in Zilina. 1st International Conference INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES IIT-2007, In: Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education, Vilnius: Vilniaus verslo kolegija, 2007. ISBN 978-9955-668-96-1, UDK 004(06) (AFC)

Skriptá, učebné texty:

 1. Mikolaj, J., Kľučka, J., Bugánová, K., Strelcová, S., Hudáková, M., Loveček, T., Ristvej, J., Veľas, A.: Počítačová podpora výučby študentov v študijnom odbore Občianska bezpečnosť. Elektronická pomôcka na CD. ISBN 978-80-8070-765-1 (BCI)

 

2008

Zahraničné zborníky:

 1. Veľas, A: Mestské kamerové monitorovacie systémy – aspekty prevádzkovania. Medzinárodná bezpečnostná konferencia „Perspektívní bezpečnostní technologie ochrany majetku“. Brno, 15. mája 2008. CD verzia zborníka, článok – recenzovaný programovým výborom. ISBN 978-80-7318-699-9. (AFC)
 2. Ristvej, J., Veľas, A.: Bariéry rozvoja E-vzdelávania v Euroregióne Beskydy In: Rozwój Euroregiónu Beskidy V – Determinanty wzrostu ekonomicznego potencjalu regionu. Bielsko-Biała/Žilina: Wydawnictwo WSBiF w Bielsku Bialej, 2008. Materialy recenzowane przez Rady Programowej. ISBN 978-83-61310-24-2. (AFC)

Domáce zborníky:

 1. Ristvej, J., Veľas, A.: Skúsenosti s E-vzdelávaním na Fakulte špeciálneho inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU,  Konferencia eLearn 2008, príspevky recenzované. ISBN 978-80-8070-839-9. (AFD)
 2. Loveček, T., VEĽAS, A.: Možné spôsoby fyzickej ochrany pri ochrane osôb a majetku. Zborník z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS, 2008, príspevky recenzované. ISBN 978-80-8070-847-4. (AFD)
 3. Veľas, A.: Prieskum názorov na povolanie Zamestnanec bezpečnostnej služby. Zborník z medzinárodnej konferencie MLADÁ VEDA 2008 – Veda a krízové situácie. Žilina: EDIS, 2008, príspevky recenzované. ISBN 978-80-8070-896-2. (AFD)
 4. VEĽAS, A.: Poistenie ako nástroj bezpečnostného manažéra. Elektronická verzia zborníka MVTS z medzinárodného seminára „Analýza vedeckých poznatkov z oblasti bezpečnosti a ich aplikácia do sféry vysokoškolskej prípravy odborníkov bezpečnostného a krízového manažmentu“ zo dňa 25.9.2008. CD – recenzovaný. ISBN 978-80-8070-930-3. (AFD)

Vysokoškolské  skriptá:

 1. Hofreiter, L., Veľas, A., Kaluža, F.: Systémy prenosu informácií v bezpečnostných aplikáciách. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2008. 6,63/6,99 AH/VH, 40% podiel. ISBN 78-80-8070-823-8. (BCI) – Na stiahnutie – tu

Zahraničné časopisy:

 1. Ristvej, J., Veľas, A.: E-learning  Experience at University of Zilina, the Faculty of Special Engineering, University in Zilina. In: Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education. Ročník II., číslo 1, Vilnius: Vilniaus verslo kolegija, 2008. ISSN 2029-1035. (ADE)

2009

Zahraničné zborníky:

 1. Veľas, A.: Elektrické zabezpečovacie systémy – ich aplikácie do inteligentných budov. Bezpečnostní workshop „Vliv technologií inteligentních budov na zajišťění bezpečnosti objektů“. Pragoalarm 26.2.2009. Praha, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAI, 2009. recenzovaná, pozvaná prednáška, 6s. ISBN 978-80-7318-799-6 (AFA)
 2. Veľas, A., Sedláková, M.: Využívanie reklamy súkromnými bezpečnostnými službami. Medzinárodní bezpečnostní konference „Bezpečnostní Technologie, Systémy a Management 2009“. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2009. Príspevky prešli recenziou. ISBN 978-80-7318-646-1. podiel 70% (AFC)

Domáce zborníky:

 1. VEĽAS, A.: Bezpečnostné aspekty poistenia majetku občanov. Zborník zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2009, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0015-0. (AFD)
 2. Binderová, A., Veľas, A.: Súčasný stav fyzickej a objektovej bezpečnosti v železničnej doprave. In: Zborník z 12. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGV 2009 Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2009, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0114-0. podiel 50% (AFD)
 3. Veľas, A., Vidríková, D.: Financovanie bezpečnosti a možnosti preventívnych aktivít v obciach. In: Zborník z medzinárodného seminára „Prevencia kriminality na miestnej a regionálnej úrovni“. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2009. ISBN 978-80-554-0153-9. podiel 50% (BEF)
 4. Ristvej J., Veľas, A.: Bariéry rozvoja e-vzdelávania v Euroregióne Beskydy. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy V. Úloha samospráv a inštitúcií pri rozvoji regiónov: Žilina, Bielsko – Biała, 2008. ISBN 978-80-8070-988-4. (AFD)

Domáce časopisy:

 1. Veľas, A.: Technické prostriedky pre ochranu osôb a majetku. In: Alarm security magazín 2/2009. ISSN 1335-504X. (BDF)
 2. Veľas, A.: Ochrana majetku počas dovolenky. In: Strojárstvo, Strojírenství. Strojárstvo extra – odborné a vedecké články. Žilina, MEDIA/ST,  Roč. 13, č. 7-8/2009, s. 81-82 (11). ISSN 1335-2938. (BDF)

Vysokoškolská učebnica:

 1. Veľas, A.: Poisťovníctvo pre bezpečnostných manažérov. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-554-0149-2. (ACB)

 

2010

Zahraničné zborníky:

 1. Veľas, A.: Analýza a trendy vzdelávania v oblasti elektrických zabezpečovacích systémov. Analysys and trends of education in alarm intruder system area. In: XII annual international conference „Internet Competitiveness and Organizational Security“. Krakow – Zlín, Publisher: Tomas Bata University in Zlín, 2010. Príspevky prešli recenziou. ISBN 978-83-61645-16-0. (AFC)
 2. Veľas, A., Vidríková, D.: Aspects of activities, motivation of employees and their education in the field of private security services in the Slovak republic. In: The Eighth Biennial International Conference. Policing in Central and Eastern Europe: Social Control of Unconventional Deviance. Ljubjana: Faculty of criminal Justice and Security, 2010. ISBN 978-961-6821-04-9. (AFG)
 3. Veľas, A.: Aspekty činnosti, motivácie zamestnancov a vzdelávania v oblasti komerčnej súkromných bezpečnostných služieb v SR. Sborník přednášek z VII Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2010. Praha: GRAFIXON, 2010. ISBN 978-80-904780-0-8.(AFC)

Zahraničné časopisy:

 1. Loveček, T., Veľas, A.: Technické zabezpečenie ochrany poštových prevádzok. In: Trilobit odborný vedecký časopis. Zlín, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, 2010. ISSN 1804-1795. podiel 50% (ADE)

Domáce zborníky:

 1. Juško, Š., VEĽAS, A.: Trenažér technológií inteligentných budov. Zborník z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2010, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0201-7. podiel 50% (AFD)
 2. VEĽAS, A.: Ľudský potenciál v oblasti súkromných bezpečnostných služieb na Slovensku. Zborník z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2010, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0201-7. (AFD)
 3. VEĽAS, A.: Možnosti zvýšenia bezpečnosti cestujúcich a ich majetku v železničnej preprave vybranými technickými zabezpečovacími prostriedkami. Zborník z 13. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGV 2010 Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2010, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0271-0. (AFD)
 4. Moricová, V., VEĽAS, A.: Kvalita ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb. Zborník z medzinárodnej konferencie mladých vedeckých pracovníkov. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2010, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0272-7. (AFD)

Vysokoškolské skriptá:

 1. Veľas, A.: Elektrické zabezpečovacie systémy. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2010. ISBN 978-80-554-0224-6. (BCI) – Na stiahnutie – tu

Domáce časopisy:

 1. VEĽAS, A.: Možnosti skúmania elektrických zabezpečovacích systémov z hľadiska pravdepodobnosti ich prekonania. In: Krízový manažment č. 1/2010. FŠI ŽU v Žiline, Sekcia Vedecké články. Žilina: EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019. (ADF)

Odborné monografie:

 1. kapitola v monografii: GAŠPIERIK, L. a kol.: Prevencia kriminality na miestnej úrovni. 1. vyd. Košice: MULTIPRINT, 2010. 96 s., ISBN 978-80-970410-4-5. (BAB)

 

2011

Zahraničné časopisy:

 1. Veľas, A.: Dizajn prvkov elektrických zabezpečovacích systémov – Pasívne infračervené detektory. In: Trilobit odborný vedecký časopis. Zlín, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, 2/2011. ISSN 1804-1795. podiel 100% (ADE)

Vysokoškolské učebnice (spoluautor):

 1. ŠTOFKO, S. a kol.: Manažment verejnej správy. 1. vyd. – Žilina: Žilinská univerzita, 2011. – 206 s. : obr., tab. ISBN 978-80-554-0406-6  podiel 10% (1 AH) (ACB)

Domáce zborníky:

 1. VEĽAS, A.; Palica, I.: Meranie vlastností vybraných prvkov elektrických zabezpečovacích systémov. Zborník zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2011, príspevky recenzované. ISBN 978-80-554-0365-6. (AFD)
 2. Hudáková, M., Veľas, A.: Metódy vzdelávania v súkromných bezpečnostných službách. In: Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti: vedecko-odborný workshop s medzinárodnou účasťou: 17. jún 2011 Žilina. – Žilina: Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2011. – ISBN 978-80-554-0392-2. podiel 50% (AFD)
 3. Veľas, A.: Výber a hodnotenie ľudského potenciálu v oblasti komerčnej bezpečnosti na Slovensku. In: Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti: vedecko-odborný workshop s medzinárodnou účasťou: 17. jún 2011 Žilina. – Žilina: Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2011. – ISBN 978-80-554-0392-2. (AFD)

Domáce časopisy:

 1. VEĽAS, A., Mrázik, P.: Skúmanie prvkov elektrických zabezpečovacích systémov z hľadiska správnosti klasifikácie podľa požiadaviek Národného bezpečnostného úradu. In: Krízový manažment č. 1/2011. FŠI ŽU v Žiline, Sekcia Vedecké články. Žilina: EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-0019. podiel 70% (ADF)
 2. Veľas, A.: Empirické poznatky o ústredni elektrického zabezpečovacieho systému digiplex evo48. Časopis SECURITYREVUE.COM. – International magazine for security engineering. Publikované 31.1.2011. On-line dostupné na: www.securityrevue.com. ISSN 1336-9717. (BDF)

Zahraničné zborníky:

 1. Veľas, A.: Detektory pracujúce na elektromagnetickom princípe – Skúmanie pasívnych infračervených detektorov. In: Medzinárodní bezpečnostní konference „Bezpečnostní Technologie, Systémy a Management 2011“. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2011. Príspevky prošli recenzí. ISBN 978-80-7454-111-7. (AFC)
 2. Mach, V., Veľas, A.: Návrh na zjednotenie bezpečnostných tried mechanických zábranných prostriedkov a poplachových systémov v rámci integrovaného bezpečnostného systému. In: Medzinárodní bezpečnostní konference „Bezpečnostní Technologie, Systémy a Management 2011“. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2011. Príspevky prošli recenzí. ISBN 978-80-7454-111-7. (AFC)
 3. Veľas, A.: Rozvoj trhu komerčnej bezpečnosti v rámci Euroregiónu Beskydy. In: Rozwój Euroregiónu Beskidy VI – Mozliwosci wsparcia bezpiczenstwa osób i majatku. Bielsko-Biała/Žilina: Wydawnictwo WSBiF w Bielsku Bialej, 2011. Materialy recenzowane. ISBN 978-83-61310-72-3. (AEC)
 4. Veľas, A.: Detektory narušenia pracujúce na elektromagnetickom princípe. In: LUKÁŠ, L. a kolektív: Bezpečnostní technologie, systémy a management. 1. Vydání. 316 stran, náklad 1000 ks. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7 (AEC)
 5. Veľas, A., BOC. K.: Vzdelávanie v oblasti súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike. In: LUKÁŠ, L. a kolektív: Bezpečnostní technologie, systémy a management. 1. Vydání. 316 stran, náklad 1000 ks. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7 (AEC)
 6. Veľas, A.: Výber zamestnancov do sféry sukromnej bezpečnosti v Slovenskej republike. In: Medzinárodní vědecká konference „Bezpečná Evropa 2011“. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2011. ISBN 978-80-87236-10-9. (AFC)
 7. Veľas, A., ŠTEFANKA, R.: Návrh využitia Peltierovho článku v zabezpečovacej technike. In: Wspolczesne determinanty bezpieczeństwa. Wydanie I. Gliwice: Gliwicka Wyzsa Szkola Przedsiebiorczosci, 2011. ISBN 978-83-61401-64-3. (AFC)

 

2012

Zahraničné časopisy:

 1. Veľas, A. Štefanka, R.: Meranie elektrických veličín a návrh využitia peltierovho článku v zabezpečovacej technike. In: Trilobit odborný vedecký časopis. Zlín, Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, 1/2012. ISSN 1804-1795. podiel 70 % (ADE)
 2. Veľas, A., Križan, M.: Návrh zariadenia na zníženie dopravnej nehodovosti na železničných priecestiach. In: Perner´s Contacts. Roč. 7, č. 3/2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. http://pernerscontacts.upce.cz/PC_272012.pdf ISSN 1801-674X (ADE)
 3. Veľas, A.: MIPS 2012 – MIPS выставка охрана и безопасность – 19th Moscow International Exhibition Protection, security and fire safety 24. – 27. april 2012. In: SECURITY magazín. 2012/3. ISSN 1210-8723 (BDE)
 4. VEĽAS, A., MIHO, Š.: Meranie akustického výkonu výstražných zariadení a ich komparácia s vlastnosťami udávanými výrobcami. In:  Bezpečnostní teorie a praxe. 4/2012 Praha: Policejní akademie ČR, ISSN 1801-8211. podiel 80 % (ADE)
 5. Veľas, A., Štofko, S.: Control in Slovak Private Security Services. In: Zeszyty naukowe Wyzsej szkoly Finansow i Prawa w Bielsku Bialej. Bielsko-Biala: Wydawnictwo WSFiP w Bielsku Bialej,  2012. Nr 3 (2012), ISSN 2084-1809. podiel 50 % (ADE)

Domáce časopisy:

 1. Veľas, A.: Technológie dotykových klávesníc v praxi. Časopis SECURITYREVUE.COM. – International magazine for security engineering. Publikované 14.2.2012. On-line dostupné na: www.securityrevue.com. ISSN 1336-9717. (BDF)

Domáce zborníky:

 1. Veľas, A.: Nevyhnutnosť vzdelávania bezpečnostných manažérov v problematike elektrických zabezpečovacích systémov. In: Mladá veda 2012, IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov  na tému: Veda a krízové situácie. Žilina, 11.-12. október 2012, ISBN 0978-80-554-0575-9 (AFD)

2013

Domáce časopisy:

 1. Veľas, A., Vidríková, D.: Opportunities to Improve Situation in the Field of Private Security Services in the Slovak Republic [Možnosti zlepšenia situácie v oblasti komerčnej bezpečnosti v Slovenskej republike] In: European journal of security and safety. – ISSN 1338-6131. – 2013. – Vol. 2, No. 1 (2013), online, s. 16-25. – Spôsob prístupu: http://www.esecportal.eu/zurnal/index.php/ejss/article/view/17 (ADF)
 2. Loveček, T., Veľas, A.: Bezpečnosť a ochrana poštových prevádzok. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. – ISSN 1336-8281. – 2013. – Roč. 8, č. 1 (2013), online, s. 29-35. – Popis urobený 22.7.2013. Spôsob prístupu: http://ks.utc.sk/casopis/casopis/I-2013.pdf (ADF)

Domáce zborníky:

 1. VEĽAS, A.: Spoľahlivosť elektrických zabezpečovacích systémov. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. – Žilina: Žilinská univerzita, 2013. – ISBN 978-80-554-0701-2. – S. 673-678. [Veľas Andrej (100%)] AFD
 2. MACH, V., VEĽAS, A.: Metodika zisťovania prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov obvodovej ochrany. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 18. medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. jún 2013, Žilina. – Žilina: Žilinská univerzita, 2013. – ISBN 978-80-554-0700-5. – S. 347-356. [Mach Vlastimil (50%) – Veľas Andrej (50%)] AFD
 3. SELINGER, P., VEĽAS, A, KAMPOVÁ, K.: Etika a rozhodovanie v činnosti bezpečnostného manažéra. In: Rozvoj ľudského potenciálu/Human Potential Development. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. ISBN 978-80-554-0711-1 AED

Zahraničné zborníky:

 1. MACH, V., VEĽAS, A.: Skúšanie prielomovej odolnosti vybraných prvkov obvodovej ochrany. In: Medzinárodná konferencia Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-928-2. [Mach Vlastimil (60%) – Veľas Andrej (40%)] AFC
 2. MACH, V., VEĽAS, A.: Porovnanie a zjednotenie metodiky zisťovania prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov obvodovej ochrany. In: Medzinárodná konferencia Bezpečnostní technologie, Systémy a Management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. ISBN 978-80-7454-289-3. [Mach Vlastimil (60%) – Veľas Andrej (40%)]
 3. MADARA, M., VEĽAS, A.: Prehľad o investíciách do bezpečnosti v krajských mestách Slovenskej republiky. In: Medzinárodná konferencia Bezpečnostní Technologie, Systémy a Management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. ISBN 978-80-7454-289-3. [Madara Milan (80%) – Veľas Andrej (20%)]
 4. LOVEČEK, T. a kol.: Cumulative probability of detecting an intruder by alarm systems [Kumulatívna pravdepodobnosť detekcie narušiteľa zabezpečovacím systémom] / Tomáš Loveček  [et al.]. In: ICCST 2013 [elektronický zdroj]: the 47th annual international Carnahan Conference on Security Technology: Medellin, 2013, Colombia. – [S.l.]: IEEE, 2013. ISBN 978-958-8790-65-7. Spoluautori: Loveček Tomáš (55%) – Veľas Andrej (25%) – Kampová Katarína (10%) – Mariš Ladislav (5%) – Mózer Vladimír (5%) AFC

Zahraničné časopisy:

 1. VEĽAS, A.: Testing Of Detection Characteristics Of The Passive Infrared Motion Detectors. In: TRANSACTIONS of the VŠB – Technical University of Ostrava. Safety Engineering Series. 1/2013. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2013. ISSN 1801-1764. [Veľas Andrej (100%)] ADE
 2. MARIŠ, L., VEĽAS, A.: Možnosti použitia softvérových nástrojov v bezpečnostných projektoch. Securitologia/Securitology/Секюритология. Zeszyty Naukowe EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. 2013, nr 1(17). ISSN 1898-4509. ADE

2014

Domáce zborníky:

 1. VEĽAS, A.: Skúšky základnej detekčnej funkcie a odolnosti magnetických kontaktov. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 19. medzinárodná vedecká konferencia: 21.-22. máj 2014, Žilina. – Žilina: Žilinská univerzita, 2014. – ISBN 978-80-554-0874-3. – S. 715-721. Zborník vyšiel aj na CD-ROMe s ISBN 978-80-554-0875-0.
 2. VEĽAS, A, ĎUROVEC, M., KUTAJ, M.: Problematika normalizácie cieľa detekcie poplachových systémov. In: Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014 : zborník z medzinárodnej konferencie uskutočnenej v dňoch 11. a 12. decembra 2014 v Podhájskej. – Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2014. – ISBN 978-80-89608-15-7. – S. 280-286. [Veľas Andrej (40%) – Ďurovec Martin (30%) – Kutaj Milan (30%)] AFD
 3. MARIŠ, L., VEĽAS, A.: Vybraná teória osobnosti vo vzťahu ku kriminálnemu správaniu v regiónoch. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII [elektronický zdroj] : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ: stratégia – kvalita – bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník : Žilina, 24. október 2014. – Žilina: Žilinská univerzita, 2014. – ISBN 978-80-554-0966-5. – CD-ROM, s. 153-159. AFD

Zahraničné časopisy:

 1. MÓZER, V. a kol.: Fire safety and security threats identification and elimination [Identifikácia a elmininácia požiarnych a bezpečnostných rizík] / Vladimír Mózer … [et al.]. In: Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. – Vol. 1001 (2014), s. 306-311. [Spoluautori: Loveček, Tomáš; Veľas, Andrej; Makovická Osvaldová, Linda] ADM – Scopus
 2. VEĽAS, A., SVETLÍK, J., KAMENÍK, R.: Metodika testovania komponentov poplachových systémov v prašnom prostredí. In: Trilobit. – ISSN 1804-1795. – , č.2 (2014), s. 9 s. – Spôsob prístupu: http://trilobit.fai.utb.cz/metodika-testovania-komponentov-poplachovych-systemov-v-prasnom-prostredi [Veľas Andrej (50%) – Svetlík Jozef (20%) – Kameník Roman (30%)] ADE

Kapitola v monografii:

 1. VEĽAS, A. ŠTEFANKA, R.:       Measurement of electrical values and the proposal uses of peltier module in security technology. In: Safety engineering : selected aspects. New York: IGLOBAL WRITER Inc; Pro Pomerania Foundation Poland, 2014. ISBN 978-83-63680-13-8. S. 80-88. AEC

Zahraničné zborníky:

 1. VEĽAS, A.: Vzdelávanie v oblasti komerčnej bezpečnosti v Slovenskej republike. In: Security and crisis management in real environment: mezinárodní konference: sborník přednášek: 28.10. 2014 Lány. Praha: European Institute of security and crisis management, 2014. ISBN 978-80-88048-00-8. – S. 715-721. AFC
 2. VEĽAS, A.: Aspekty výzkumu v oblasti bezpečnosti = Aspects of security research In: “Secure Europe 2014” = “Bezpečná Evropa 2014”: international scientific conference: Karlovy Vary, Czech republic, 18th November, 2014 : conference proceedings of abstracts. – Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2014. – ISBN 978-80-87236-23-9. – S. 59 AFG

 

2015

Domáce zborníky:

 1. VEĽAS, A., KUTAJ, M.: Magnetické kontakty – testovanie spoľahlivosti. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 20. medzinárodná vedecká konferencia : 20. – 21. máj 2015, Žilina. – Žilina: Žilinská univerzita, 2015. – ISBN 978-80-554-1022-7. – S. 305-312. Zborník vyšiel aj na CD-ROM s ISBN 978-80-554-1024-1. [Kutaj Milan (50%) – Veľas Andrej (50%)] AFD
 2. VEĽAS, A., KUTAJ, M.: Proposal of Stirling engine generator for powering alarm systems [Návrh generátora využívajúceho Stirlingov motor pre napájanie elektrických zabezpečovacích systémov] / Milan Kutaj, Andrej Veľas. In: TRANSCOM 2015 : 11-th European conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. – Žilina: University of Žilina, 2015. – ISBN 978-80-554-1051-7. – S. 55-60. [Kutaj Milan (50%) – Veľas Andrej (50%)] AFD

 

Vysokoškolské učebnice (autor):

 1. VEĽAS, A.: Poplachové systémy – Poplachové prenosové systémy a zariadenia; vedecký redaktor: Anton Osvald. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2015. – 137 s.; [AH 8,28; VH 8,65] : obr., tab. – ISBN 978-80-554-1134-7 [Veľas Andrej (100%)]    <na_stiahnutie>

 

Zahraničné zborníky:

 

 1. VEĽAS, A., MARIŠ, L.: MBA štúdium v oblasti ochrany osôb a majetku / Andrej Veľas, Ladislav Mariš. In: Security and crisis management in real environment: II. ročník mezinárodní konference : sborník přednášek : 28.10. 2015 Lány. – Praha: European institute of security and crisis management, 2015. – ISBN 978-80-88048-01-5. – S. 52-56. [Veľas Andrej (60%) – Mariš Ladislav (40%)]AFC
 2. VEĽAS, A., SVETLÍK, J., KAPITÁNČIKOVÁ, E.: Testovanie detektorov dymu na vznik falošného poplachu v závislosti od zmeny vlhkosti prostredia / Andrej Veľas, Jozef Svetlík, Eva Kapitánčiková. In: Bezpečnostní technologie, Systémy a Management 2015 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference : 19. listopadu 2015, Zlín. – Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015. – ISBN 978-80-7454-559-7. – CD-ROM, [5] s. [Veľas Andrej (50%) – Svetlík Jozef (30%) – Kapitánčiková Eva (20%)] AFC
 3. HOFREITER, L., VEĽAS, A.: Príspevok k hodnoteniu činiteľov ochrany objektov = Contribution to the evaluation factors of object protection / Ladislav Hofreiter, Andrej Veľas. In: Požární ochrana 2015 [elektronický zdroj] : sborník přednášek XXIV. ročníku mezinárodní konference … : 9. – 10. září 2015 Ostrava. – ISSN 1803-1803. – Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. – ISBN 978-80-7385-163-7. – CD-ROM, s. 76-80. [Hofreiter Ladislav (60%) – Veľas Andrej (40%)] AFC
 4. LOVEČEK, T., VEĽAS, A., ĎUROVEC, M.: Level of protection of critical infrastructure in the Slovak republic [Úroveň ochrany kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike] In: Production management and engineering sciences. – Leiden; London: CRC Press/Balkema; Taylor & Francis Group, 2016. – ISBN 978-1-138-02856-2. – S. 163-168. AFD Poznámka:Článok je zaradený v databáze Scopus.
 5. VALEK, SCUREK, VELAS: Spectral graph partitioning in security analysis related to electrical network [Spektrálny rozklad grafov v bezpečnostnej analýze vo vzťahu k elektrickej rozvodnej sieti] / D. Valek & R. Scurek, A. Veľas. In: Production management and engineering sciences. – Leiden; London: CRC Press/Balkema; Taylor & Francis Group, 2016. – ISBN 978-1-138-02856-2. – S. 551-556. AFD Poznámka:Článok je zaradený v databáze Scopus.

Domáce časopisy:

VEĽAS, A., MARIŠ, L.: Bezpečnosť osôb a ochrana majetku v budúcnosti / Andrej Veľas – Ladislav Mariš. In: Košická bezpečnostná revue : recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. – ISSN 1338-4880. – Roč. 5, č. 2 (2015), s. 369-373. Poznámka: Časopis vychádza aj online s ISSN 1338-6956. [Veľas Andrej (70%) – Mariš Ladislav (30%)] AFD