• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Katedra

Katedra

Katedra bezpečnostného manažmentu vznikla ako garant špecializácie Bezpečnostný manažment v roku 2001.

Vznik špecializácie Bezpečnostný manažment bol vyvolaný radom spoločenských faktorov ako:

 • vývoj bezpečnostnej situácie na úseku majetkovej kriminality, ktorá naďalej zostáva najrozšírenejšou formou kriminality. Ochrana majetku nemôže byť len záležitosťou a úlohou polície SR, ale vyžaduje si prípravu odborníkov bezpečnostných služieb orientovaných na projektovanie a riadenie systémov pre ochranu osôb a majetku občanov, podnikov a spoločností
 • potreba vzdelávania zamestnancov komerčných bezpečnostných služieb, ktoré v súčasnosti predstavujú samostatný podnikateľský odbor. Riadenie takýchto firiem a spoločností vyžaduje kvalifikovaných manažérov, ktorí si osvojili zásady, princípy a metódy bezpečnostného manažmentu
 • potreba odborného riadenia preventívnych programov, v ktorých rozhodujúcu úlohu zohráva posilnenie právnej istoty pri ochrane súkromného i verejného majetku a prevencia a eliminácia rôznych foriem majetkovej kriminality ako to vyplýva z dokumentov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
 • pôsobnosť riadiacich pracovníkov na úseku bezpečnosti a ochrany osôb a majetku, ktorá im vyplýva zo zákona Tieto úlohy môžu plniť len špeciálne pripravení pracovníci, ktorí majú spôsobilosti a zručnosti na plánovanie, organizovanie a operatívne riadenie integrovaných bezpečnostných systémov a ich častí.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline (jej oficiálnou skratkou je FBI ŽU). V preklade do anglického jazyka jej názov znie Faculty of Security Engineering.

Vznik fakulty je spojený s postupnou transformáciou Vojenskej technickej akadémie v Brne. Priamym predchodcom FBI ŽU je železničná katedra Ženijnej fakulty VTA, z ktorej 1.9.1952 vznikla Železničná fakulta VTA. Rozkazom prezidenta ČSR bola 22.8.1953 Železničná fakulta VTA od školského roku 1953/54 premiestnená do Prahy a zaradená do štruktúry Vysokej školy železničnej v Prahe ako Vojenská fakulta. Vládnym nariadením č.58/1959 Zb. bola Vojenská fakulta premiestnená z Prahy do Žiliny a premenovaná na Vojenskú fakultu Vysokej školy dopravnej. Jej osobitosťou bolo, že ako vojenská fakulta, pôsobiaca v rámci civilnej vysokej školy bola zároveň zaradená do podriadenosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva dopravy a spojov. Z hľadiska vojenského riadenia bola začlenená do organizačnej štruktúry Železničného vojska ČSR. Následne sa ešte dvakrát zmenil názov vysokej školy a spolu s touto zmenou od roku 1980 sa fakulta nazývala Vojenská fakulta Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a v roku 1996 sa názov zmenil na Vojenskú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline.

V nadväznosti na zmeny v systéme vojenského vzdelávania SR sa začal aj proces transformácie pôsobnosti a náplne činnosti fakulty. Na základe výsledkov rokovaní zástupcov rezortov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva školstva SR a Ministerstva hospodárstva SR, na odporúčanie Akreditačnej komisie vlády SR a po vyslovení súhlasu Akademickým senátom Žilinskej univerzity bola Vojenská fakulta dňa 9.2.1998 premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Uznesením vlády SR č. 398 z 31.5.2000 bola FBI ŽU delimitovaná z rezortu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR do rezortu Ministerstva školstva SR a tým zanikla takmer 50 ročná symbióza civilnej a vojenskej školy. Od tohto okamžiku sa FBI ŽU stala v plnom rozsahu súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline, t.j. nielen po stránke organizácie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, ale aj z pohľadu financovania.

V roku 2014 sa fakulta premenovala z Fakulty špeciálneho inžinierstva na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.