• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Katedra » Manažment kvality

Manažment kvality

Certifikát kvality – link.

Zásady kvality na Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU vyjadrujú zámery vedenia fakulty v oblasti kvality poskytovaných služieb, oficiálne formulované, vyhlásené a trvalo presadzované.

Zásady kvality sú súčasťou celkovej stratégie fakulty a sú verejným dokumentom určeným pre zamestnancov, študentov, stredné školy, podniky a pre verejnosť.

 • Úspechy našej fakulty sú bezprostredne závislé na dôvere našich klientov, ktorými sú v prvom rade študenti, široká verejnosť, štátna správa a podnikateľské subjekty

 • Permanentné zvyšovanie kvality našich vzdelávacích, výskumných a podnikateľských služieb je našim prioritným cieľom Úroveň kvality našich služieb určujú svojimi požiadavkami naši klienti.

 • Kvalita všetkých procesov na fakulte je priamo závislá aj na právnom poriadku a disciplíne na celej fakulte. Využívanie pracovnej doby na pracovisku a dodržiavanie stanovených termínov plnenia úloh sú nevyhnutné na zabezpečovanie kvality.

 • Zodpovednosť za kvalitu nami poskytovaných služieb má dekan, prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, vedúci výskumného pracoviska krízového riadenia, ale aj každý zamestnanec je zodpovedný za kvalitu svojej práce.

 • Rast kvality našich služieb v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom vzdelávaní je reakciou na rýchlo sa meniace požiadavky na prípravu vzdelaných odborníkov pre spoločenskú prax.

 • Najúčinnejším zdrojom zaistenia priaznivých výsledkov a existencie fakulty sú naši vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci, ich motivácia a kvalifikácia.

 • Kvalita nami poskytovaných služieb je garantovaná fungujúcim systémom manažmentu kvality, ktorý je popísaný v dokumentovaných postupoch.

 • Katedry a ich pracovníci sa podieľajú na riešení problémov klientov a vytvárajú pre nich optimálne podmienky na ich vzdelávanie a plnenie ďalších cieľov.

 • Účinná a nepretržitá komunikácia s klientmi, so strednými školami, dodávateľmi a so spolupracovníkmi je základom našich činov a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.

 • Zlepšovanie kvality chápeme ako sústavnú činnosť s dôsledným uplatňovaním prevencie vo všetkých činnostiach a znižovaním nákladov.

Naplnenie týchto zásad kvality je povinnosťou každého zamestnanca fakulty.


Ciele kvality

 • Zvyšovať úroveň efektívneho riadenia fakulty s dôrazom na lepšiu výmenu informácií a ich účelné využívanie v procese prípravy na komplexnú akreditáciu fakulty.

 • Vytvoriť tlak na ďalšie skvalitňovanie personálneho zabezpečenia fakulty s cieľom zvyšovať počet docentov a profesorov.

 • Zvýšiť úspešnosť v podávaní medzinárodných projektov s dôrazom na projekty financované zo 7. RP EÚ resp. H2020

 • Vytvoriť podmienky na kvalitné riešenie získaných projektov v rámci agentúry APVV.

 • Dosiahnuť kvalitnejšie výsledky v publikačnej činnosti s dôrazom na publikovanie v zahraničných vedeckých časopisoch a na vydávanie vedeckých monografií doma i v zahraničí.

 • Aktívnejšie pôsobiť v uskutočňovaní podnikateľskej činnosti a celoživotného vzdelávania a zvyšovať ich kvalitu.