• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

PROFIL

Profesor na Katedre bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline. Absolvent VVTŠ Liptovský Mikuláš (1979), postgraduálne štúdium VA Brno (1983 – 1986), vedecká hodnosť CSc. – VA Liptovský Mikuláš (1998), habilitovaný na FŠI Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Občianska bezpečnosť (2004), profesor v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť (2015).

Zaoberá sa problémami teórie bezpečnostnej vedy, ochrany objektov  a bezpečnostného manažmentu.

Autor alebo spoluautor 6 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 150  vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, viac ako 250  domácich a zahraničných citácií a ohlasov.

Člen  vedeckej rady European Association for Security; člen-akademik International Academy of Life Protection, Ukrajina; člen vedeckej rady Security &Safety Research Institute, Poľsko; člen Commission for Assessing the Qualifications of Security Specialists, EAS, Poľsko-Ukrajina, člen Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality, SR.

Od 26.02. 2016 akceptovaný ako člen Oxford Encyclopedia s uvedením životopisu – link na certifikát.

 

Vybrané publikačné výstupy

 

Vedecké monografie:

AAA:

 1. HOFREITER, L. Bezpečnostné prostredie súčasného sveta. VeRBuM, Zlín, 2016. 160 s. ISBN 978-80-87500-79-8. – STIAHNÚŤ
 2. HOFREITER,L., BYRTUSOVÁ, A. Indikátory bezpečnosti. VeRBuM, Zlín, 2016. 134 s. ISBN 978-80-87500-82-8 – STIAHNÚŤ

 

AAB:

 1. HOFREITER, L. et. al. Ochrana objektov kritickej dopravnej infraštruktúry. ŽU Žilina, 2013, 237 s., ISBN 978-80-554-0803-3
 2. HOFREITER, L.- ŠIMKO, J.: Zdroje a oblasti konfliktov v súčasnom svete. Liptovský Mikuláš, AOS, 2007. 96 s. ISBN 978-80-8040-330-0
 3. HOFREITER, L. : Securitológia. AOS, L.Mikuláš, 2006. 138 s. , ISBN 80- 8040-310-4
 4. HOFREITER, L.: Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia. ŽU, Žilina, 2004. 146 s., ISBN 80-8070-181-4

 

Odborné monografie: 

BAB:

 1. HOFREITER, L.: Analýza bezpečnostného prostredia a objektu preventívnej aktivity. In : GAŠPIERIK, L., et al. : Prevencia kriminality na miestnej úrovni. Multiprint, Košice 2010. ISBN 978-80-970410-4-5. 97 s.

 

Vysokoškolské učebnice:

ACA:

 1. HOFREITER, L. Wstęp do studiów bezpieczeństwa. KA AFM, Kraków, 2012. 135s. ISBN 978-83-7571-206-3

ACB:

 1. HOFREITER, L. Manažment ochrany objektov. EDIS Žilina, 2016, 229 s. ISBN 978-80-554-1164-4 – STIAHNÚŤ
 2. HOFREITER, L. : Teória a riadenie konfliktov. AOS, L.Mikuláš, 2008. 207 s. ISBN 978-80-8040-347-8
 3. HOFREITER, L., KRIŽOVSKÝ, S.: Manažérstvo bezpečnostných systémov. Košice, 2007. ISBN 978-80-89282-12-6 (80%)
 4. REITŠPÍS, J.- HOFREITER, L. et.al. : Manažérstvo bezpečnostných rizík. Učebnica. EDIS –vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2004. ISBN 80-8070-328-0. 296 s. (40%)

 

Skriptá:

BCI:

 1. HOFREITER, L., VEĽAS, A.. KALUŽA, F.: Systémy prenosu informácií v bezpečnostných aplikáciách. ŽU v Žiline, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8070-823-8 (60%)
 2. HOFREITER, L. – HRUŠKA, J.- GANOCZY, Š.: Determinovanosť vojenských plánovacích a rozhodovacích  procesov podmienkami informačného zabezpečenia.  VA ,  Liptovský Mikuláš, 2003.(80%)
 3. HOFREITER, L.: Bezpečnostný manažment. Učebné texty. FŠI ŽU, Žilina,2002.178 s. ISBN 80-7100-953-9
 4. L.- BEDNÁR,R.: ASV 5S99E. Popis a bojové použitie. Skriptá, VVTŠ, L.Mikuláš,1991. (70%).

 

Terminologický slovník

 1. MIKOLAJ, J. – HOFREITER, L. et.al. : Terminológia bezpečnostného manažmentu. Výkladový slovník. Multiprint, s.r.o., Košice, 2004. ISBN 80-969148-1-2. (35%)

 

Zostavovateľské práce

 1. HOFREITER, L. Współczesność i perspektywy rozwoju badań nad  bezpieczeństwiem. Materiały międzynarodowych warsztatów naukowych ,Zuberec 2016. (CD nosič). EAS, Kraków, 2016.   ISBN  978-83-61645-21-4   –   STIAHNÚŤ   –   FOTO
 2. HOFREITER, L. (red.) : Bezpečnosť a bezpečnostná veda : zborník vedeckých a odborných prác. AOS Liptovský Mikuláš, 2009, 472 s. ISBN 978-80-8040-372-0.

 

Riešené projekty :

Číslo projektu Názov projektu Stav riešenia Grantová schéma
APVV-16-NEWPROJECT-9974 Komplexné hodnotenie úrovne ochrany strategických objektov štátu pred antropogénnymi hrozbami Návrh projektu (podaný) APVV
027ŽU-4/2017 Didaktické zabezpečenie novovznikajúceho študijného programu “Pyrotechnická ochrana” Schválený projekt KEGA
033ŽU-4/2017 Modernizácia bezpečnostného vzdelávania prostredníctvom tvorby nových didaktických prostriedkov Schválený projekt) KEGA
APVV-15-0390 Parametrizácia činiteľov pre komplexné hodnotenie úrovne ochrany strategických objektov štátu pred antropogénnymi hrozbami Návrh projektu (podaný) APVV
1/0175/14 Identifikácia činiteľov a indikátorov  zmien bezpečnostnej situácie v bezpečnostnom prostredí pre potreby projektovania preventívnych stratégií a ich financovania Schválený projekt VEGA
APVV 0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava Schválený projekt APVV
1/0787/14 Výskum kvality bezpečnostného manažmentu v miestnej samospráve ako predpoklad efektívneho vynakladania finančných prostriedkov Schválený projekt VEGA
VEGA Vplyv sociálnej stratifikácie spoločnosti na tvorbu priamych a situačných preventívnych stratégií. Návrh projektu (podaný)
NBÚ/04/1 Zásady a princípy analýzy rizík v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti“ Schválený projekt
IP/KBM/04/1 Aplikácia požiadaviek EÚ pre prípravu pracovníkov bezpečnostných služieb Schválený projekt
VEGA 1/1235/04 Finančná politika samospráv a jej riziká v kontexte reformy daňovej sústavy Schválený projekt VEGA
ČR/SR/ŽU/04/2 Nové prístupy k vzdelávaniu a výcviku pre sféru bezpečnostného priemyslu Schválený projekt
ZS/DNP/03/1 Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti Schválený projekt
IP/KBM/03/1 Identifikácia a hodnotenie bezpečnostných rizík Schválený projekt
IP/KBM/03/2 Metódy  a štandardy  zaistenia bezpečnosti osobných údajov Schválený projekt
NBÚ/02/1 Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti Schválený projekt
NBÚ/02/2 Metódy a štandardy zaistenia fyzickej bezpečnosti utajovaných skutočností Schválený projekt
ČR/SR/FŠI/0 Posudzovanie bezpečnostných rizík v spoločenskom prostredí Schválený projekt
NATO Critical Infrastructure for National Security Protection in the Central-European Region Návrh projektu (podaný)
03/0019/02 Terminológia bezpečnostného manažmentu Schválený projekt
IP/KBM/01 Základné pojmy bezpečnostného manažmentu Schválený projekt