• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Štúdium

Štúdium

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie priznáva právo vyučovať a udeľovať akademické tituly bakalár, inžinier a philosophiae doctor absolventom dennej alebo externej formy štúdia študijného programu bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na základe rozhodnutia o vydaní potvrdenia o akreditácii Akreditačnej komisie MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie, v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z. vydalo potvrdenie o akreditácii týchto vzdelávacích aktivít:

 1. Manažérstvo bezpečnostných systémov pri ochrane osôb a majetku – 90 hodín, pod č. 2067/1577/2006/20/1.
 2. Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch – 192 hodín, pod č. 2067/13106/2005/313/1.
 3. Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch – 8 hodín., pod č. 2067/13106/2005/313/2.

Pracovisko má pre vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť, služby a aktivity pre verejnosť zavedený, udržiavaný a fungujúci systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001 : 2009, s platnosťou certifikácie do 2.5.2016 pod reg. č.: 242/Q-034

Pracovisko má certifikát udelený Európskou asociáciou pre bezpečnosť EAS pod č. KRS 0000114138 dňa 9.12.2002.

Informácie o štúdiu a aktuálne študijné programy na našej katedre nájdete na www.fbi.uniza.sk v sekcii Štúdium.

Študijným poradcom pre Bezpečnostný manažment je:

Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.

 

PODMIENKY NA UZATVORENIE PRÍSLUŠNÉHO ROKA ŠTÚDIA

Podľa ustanovenia Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline §13 odsek 3 je študent na uzatvorenie príslušného roka štúdia povinný:

 • získať najmenej 30 kreditov za predmety povinné, povinne voliteľné a výberové zapísané v aktuálnom roku štúdia,
 • uzatvoriť všetky predmety zapísané druhýkrát v zmysle ustanovenia Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline §12 ods. 2, 3 a 4,
 • uzatvoriť študijné povinnosti predpísané študijným programom do termínu stanoveného akademickým kalendárom roka 2014/2015.

Uzatvorenie akademického roka vykonať podľa ustanovení FBI ŽU v Žiline odovzdaním výkazov o štúdiu na referáte pre vzdelávanie v termíne do 31. júla 2016.

PODMIENKY NA ZÁPIS DO ĎALŠIEHO ROKA ŠTÚDIA

Podľa ustanovenia Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline § 14 je študent na zápis do ďalšieho roka štúdia povinný:

 • získať najmenej 30 kreditov zo všetkých predmetov zapísaných v ukončenom ročníku,
 • pri zápise predmetov z vyšších ročníkov rešpektovať v súlade s § 5 ods. 4 nadväznosti predmetov stanovené študijným programom.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Študenti, ktorí sú povinní v zmysle zákona o VŠ uhradiť školné sa riadia aktuálnou smernicou. Študent je povinný uhradiť školné bez vyzvania do začatia výučby v príslušnom akademickom roku.

PODMIENKY NA PRESTUP ŠTUDENTOV

Prestup na FBI ŽU v Žiline možno povoliť študentovi inej fakulty ŽU, resp. inej vysokej školy za podmienok stanovených v § 11 Študijného poriadku FBI ŽU v Žiline.  Prestupujúci študent môže byť prijatý do rovnakého alebo nižšieho ročníka štúdia.

Hodnotenie študijných výsledkov

Vo všetkých ročníkoch bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa sa absolvovanie každého predmetu hodnotí známkou:

 • na základe priebežnej kontroly študijných výsledkov počas výučbovej časti predmetov, ktoré nemajú študijným programom predpísanú skúšku,
 • na základe predmetovej skúšky predpísanej študijným programom.

 

ECTS stupeň

Slovná klasifikácia a jej definícia

Znalosti v rozsahu

(% odporučené pre hodnotenie)

Numerická hodnota

A

Výborne:            vynikajúce výsledky

93 – 100

1

B

Veľmi dobre:      nadpriemerné výsledky

85 – 92

1,5

C

Dobre:                 priemerné výsledky

77 – 84

2

D

Uspokojivo:        prijateľné výsledky

69 – 76

2,5

E

Dostatočne:       výsledky spĺňajú minimálne kritéria

61 – 68

3

FX

Nedostatočne:   vyžaduje sa ďalšia práca

menej ako 61

4

 Priebeh štátnej skúšky

Predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami „A“ až „FX“.

 

Celkové hodnotenie štátnej skúšky je:

 • výborne (A) študent, ktorý bol na štátnej skúške hodnotený len z jedného predmetu alebo z obhajoby záverečnej práce známkou „B“ (veľmi dobre) a z ostatných predmetov, prípadne z obhajoby práce stupňom „A“ (výborne) vykonal štátnu skúšku s prospechom „A“ (výborne),
 • veľmi dobre (B)  študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške do 1,625,
 • dobre (C) študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške do 2,125,
 • uspokojivo (D) študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške do 2,625,
 • dostatočne (E) študent, ktorý dosiahol výsledný priemer na štátnej skúške od 2,75 do 3,0,
 • nedostatočne (FX)  ak sa klasifikuje výsledok z niektorého predmetu štátnej skúšky známkou „nedostatočne” alebo ak bola obhajoba záverečnej práce klasifikovaná známkou „nedostatočne”, celkový výsledok štátnej skúšky sa klasifikuje známkou  „nedostatočne“.

Celkové hodnotenie štúdia je:

 • hodnotením prospel, ak študent získal hodnotenie z priebehu štúdia, záverečnej práce a predmetov štátnej skúšky v stupnici „A“ až „E“,
 • hodnotením prospel s vyznamenaním, ak študent dosiahol počas štúdia:
 1. v bakalárskom študijnom programe celkový vážený priemer známok (vrátane hodnotenia záverečnej práce) max. 1,5 (1,6 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí) a na štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom „výborne“ (A),
 2. v inžinierskom študijnom programe celkový vážený priemer známok (vrátane hodnotenia záverečnej práce) max. 1,2 (1,4 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí) a na štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom „výborne“ (A).