• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Riadenie kvality
  Riadenie kvality
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Štúdium

Štúdium

Študijný odbor: OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Študijný program: BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach ochrany osôb a majetku, navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky a aplikovať ich v organizačnej štruktúre zaoberajúcej sa uvedenými oblasťami. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom programe Bezpečnostný manažment získa teoretické poznatky a praktické zručnosti potrebné na zvládnutie povolania v sfére bezpečnostného priemyslu, v orgánoch štátnej správy alebo samosprávy. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa European Vocational Qualifications for Basic Guarding (Európska odborná kvalifikácia pre základnú ochranu).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnostný manažment dokáže s využitím výskumu analyzovať bezpečnostnú situáciu na úseku ochrany osôb a majetku. Je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie, vykonávať rizikové a bezpečnostné analýzy a navrhovať bezpečnostné systémy, navrhovať a prijímať vhodné riešenia na ochranu osôb a majetku aj pri mimoriadnych situáciách. Absolvent získa znalosti z teórie a praxe ochrany osôb a majetku, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť bezpečnostné akcie a prevziať zodpovednosť za správnosť ich riešenia.

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnostný manažment získa poznatky na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v problematike bezpečnosti a bezpečnostných systémov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a je schopný formulovať vedecký problém a prezentovať výsledky výskumu.