KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ABSOLVENT  > 

ABSOLVENT

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Občianska bezpečnosť dokážu odhaľovať riziká a ohrozenia, analyzovať ich a navrhovať postupy ich eliminovania. Majú hlboké vedomosti z teórie krízového riadenia s dôrazom na navrhovanie a uskutočňovanie preventívnych opatrení, prípravu adekvátnej reakcie na vznikajúcu krízu i uskutočňovanie obnovy systémov po eliminovaní krízových činiteľov.

Absolventi musia byť schopní prognózovať vývoj na konkrétnom úseku spoločenských, hospodárskych, prírodných alebo technických procesov, využívať optimalizačné metódy operačnej analýzy a ďalšie nástroje vedeckého riadenia. Musia byť pripravení pôsobiť v riadiacich funkciách vo verejnej správe, ale aj v podnikateľských subjektoch.

Absolventi ukončili 1.stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť alebo v niektorom z príbuzných študijných odborov. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom zo vzdialenejších študijných odborov, je možné navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.


Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť:

 • tvorivo aplikuje získané vedomosti v špecifickom prostredí krízového riadenia
 • uplatňuje vlastné postupy o tvorivú invenciu pri odhaľovaní rizík a ohrození v danom prostredí
 • uplatňuje osobité nástroje, sily a prostriedky na riešenie vzniknutých krízových javov
 • hľadá nové riešenia a tvorivo ich uplatňuje v praxi, účelne prispôsobuje zahraničné skúsenosti na vlastné podmienky


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť získa schopnosť:

 • uplatňovať vedecké metódy riadenia v podmienkach krízového riadenia
 • využívať techniky a zaužívané postupy na získavanie zodpovedajúcich informácií o vývoji krízových javov
 • riadiť podriadených s dôrazom na zložité podmienky riešenia krízových javov
 • pochopiť vývoj ním kontrolovaných dejov, procesov a činností a vyvodzovať z neho adekvátne závery
 • koncepčne riadiť preventívne opatrenia a minimalizovať predpoklady vzniku možných kríz


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Občianska bezpečnosť dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu
 • účinne prenášať do vlastnej práce závery a koncepcie vyšších správnych orgánov
 • udržiavať kontakt s vývojom problematiky krízového riadenia a zmeny presadzovať do praxe

Prejsť na začiatok stránky - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)