KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ŠTÚDIUM  >  ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA  > 

ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA

 

ETICKÝ KÓDEX ŠTUDENTA
FAKULTY BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

 

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“
J. A. Komenský


Preambula.
Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.


Základné ustanovenia.
Čl. 1
Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov FBI ŽU (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, so Štatútom ŽU a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na FBI ŽU.

Čl. 2
Základné mravné kvality charakterizujúce činnosť študenta sú: ľudskosť, rozumnosť, čestnosť, slušnosť, korektnosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť, zmysel pre povinnosť, rešpektovanie dôstojnosti iných a vedomie vlastnej dôstojnosti a cti. Uplatňovanie týchto kvalít sa stáva regulátorom správania sa študentov v širokej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na FBI ŽU dostávajú.


Mravné zásady študentov.
Čl. 3
Študent je hrdý na svoju príslušnosť k ŽU a jej Fakulte 
bezpečnostného inžinierstva, vo svojej činnosti koná vždy tak, aby zachoval ich vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má ich meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov školy.

Čl. 4
Študent si uvedomuje skutočnosť, že štúdium na vysokej škole je náročný, tvorivý, vzdelávací proces rovnocenných účastníkov, ktorý vyžaduje vzájomný rešpekt vyučujúcich a študentov a preto sa správa tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov vytváraných pre jeho úspešné zvládnutie.

Čl. 5
Študent počas vyučovacieho procesu rešpektuje Študijný poriadok FBI ŽU a využíva jeho ustanovenia v súlade s dobrými mravmi, počas vyučovania je pozorný, aktívny a prichádza na vyučovanie a na skúšky pripravený.


Čl. 6
Študent nenarušuje priebeh vyučovania alebo skúšky svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, vyrušovaním vyučujúceho a ostatných študentov činnosťou, ktorá nie je spojená s vyučovaním, nepoužíva mobilný telefón a iné audio prostriedky. Výpočtovú techniku, prostriedky záznamu obrazu a zvuku používa iba so súhlasom vyučujúceho. Na vyučovanie neprichádza pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, počas vyučovania nekonzumuje jedlo a nespí. Fajčí iba vo vymedzených priestoroch počas prestávok.

Čl. 7
Študent pri spracovávaní seminárnych, semestrálnych a záverečných prác nevytvára plagiáty, rešpektuje právne a etické požiadavky na používanie iných literárnych zdrojov ich správnym citovaním, uvedením použitej literatúry. Počas písomných previerok a počas skúšok neodpisuje od spolužiakov a používa iba skúšajúcim povolené študijné pomôcky.

Čl. 8
Študent počas vyučovania rešpektuje vyučujúcich aj spolužiakov, správa so voči nim korektne a tolerantne. Nikoho sexuálne ani inak neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, prípadne zdravotné postihnutie, nepoužíva násilie alebo hrozbu násilím.

Čl. 9
Študent v priestoroch univerzity dodržiava zásady spoločenského styku a hygieny. Vyučovania sa zúčastňuje v čistom, primeranom oblečení, ktoré nepôsobí vyzývavo a rušivo na vyučujúcich a na spolužiakov. Na skúšku prichádza v primeranom spoločenskom oblečení. Na športových aktivitách a praktických zamestnaniach rešpektuje pri obliekaní požiadavky vyučujúcich.

Čl. 10
Študent sa správa šetrne voči majetku a zariadeniam univerzity. Technické prostriedky, výpočtovú techniku a internet používa iba pre potreby výučby, nezneužíva ich na komerčné účely alebo na protiprávne aktivity. Pri ich používaní dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady ochrany zdravia a života.


Záverečné ustanovenie
Etický kódex vydáva dekan FBI ŽU vo svojom pokyne č. 15/2010 a stáva sa účinný dňom vydania. Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov FBI ŽU, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, rieši dekan FBI ŽU v súlade s právnymi predpismi.


V Žiline dňa 14. 6. 2010

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)