KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
O KATEDRE  >  HISTÓRIA  > 

HISTÓRIA

História katedry sa datuje od roku 1965, kedy bolo na Vojenskej fakulte Vysokej školy dopravnej v Žiline ustanovené pracovisko zamerané na spoločensko-vednú prípravu vojenských študentov.

Prelom vo výučbe spoločenských vied priniesli zásadné spoločensko-politické zmeny v novembri 1989. Na začiatku roku 1990 vzniká Katedra sociálno-humanitných vied. Jej pracovníkom sa v relatívne krátkej dobe podarilo pripraviť a realizovať nový, moderný dvojstupňový systém výučby sociálno-humanitných predmetov pre vojenských a postupne aj civilných študentov.

Spoločenská potreba zmeny pôvodného vojensko-odborného zamerania štúdia na špecializovanú prípravu krízového manažmentu správe viedla v roku 1996 najskôr k zriadeniu pracoviska pod názvom Katedra občianskej bezpečnosti. Postupne sa stala garantom nového akreditovaného študijného odboru „Občianska bezpečnosť“.

V súvislosti s rozšírením študijných špecializácií bola v roku 1999 rozhodnutím Akademického senátu vytvorená Katedra špeciálneho manažmentu. V nadväznosti na predchádzajúce pracovisko odborne a organizačne garantovala prípravu študentov odboru Občianska bezpečnosť a jeho študijného programu Špeciálny manažment, vrátane ukončenia štúdia štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.

Pokračujúci proces transformácie vysokého školstva v SR bol v roku 2002 príčinou ďalších štrukturálnych zmien v podobe konštituovania Katedry krízového manažmentu.


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)