KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2012

Toto číslo časopisu je vydané s finančnou podporou Európskej únie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu: Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA


VEDECKÉ ČLÁNKY
Radoslav IVANČÍK
TEORETICKO-METODOLOGICKÝ POHĽAD NA bezpečnosť
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL VIEW OF SECURITY
Peter MARCHEVKA, Zuzana DIČEROVÁ
nové hrozby, nová koncepcia, nové spôsobilosti
new threats, new conception, new competence

ODBORNÉ ČLÁNKY

Zoran ČEKEREVAC, Dubravko ŽIVKOVIĆ
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND THE INformation security
Jacek DWORZECKI
HODNOTENIE POĽSKÉHO SYSTÉMU KRÍZOVÉHO RIADENIA NA PRÍKLADE OPATRENÍ VYKONANÝCH PO POVODNI V ROKU 2010. ANALÝZA VÝSLEDKOV VÝSKUMU
THE ASSESSMENT OF POLISH CRISIS MANAGEMENT SYSTEM ON THE EXAMPLE OF ACTIONS PERFORMED AFTER THE 2010 FLOOD THE ANALYSIS OF RESEARCH FINDINGS
Miroslav Felcan
ExtrÉmizmus s akcentom na rasizmus v Sr
Racial violence in Slovakia
Mária Hudáková
MODEL činnosti KONTROLINGU v rámci SYSTÉMu VČASNÉHO VAROVANIA v podniku
MODEL OF CONTROLING ACTIVITIES IN THE FRAME OF ENTERPRISE EARLY WARNING SYSTEM
Štefan MACEJÁK
SLOVENSKO-RUSKÉ VZŤAHY V KONTEXTE ENERGETICKEJ POLITIKY V NADVÄZNOSTI NA ENERGETICKÚ KRÍZU V ROKU 2009
Slovak-Russian Relationships in the context of Energy Policy in Connection with Energy Crisis in 2009
Jaroslav PADRNOS
K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ PŘÍPRAVY ČLOVĚKA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
ON LEGAL TREATMENT OF THE PREPARATION OF PEOPLE FOR EMERGENCIES
Pavel ŠENOVSKÝ, Oldřich BURGER
Alternativní metody informování obyvatelstva v území
Alternative Methods of Citizen informing in territory
Zenon ZAMIAR, Piotr ZAMIAR, Tomasz CISZEWSKI
Development of crisis management concept for natural disaster relive

Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)