KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2013

Toto číslo časopisu je vydané s finančnou podporou Európskej únie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu: Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

VEDECKÉ ČLÁNKY
LADISLAV HOFREITER

KRÍZY Z PREĽUDNENIA? THE OVERPOPULATION CRISIS?
Radoslav IVANČÍK
Teoretický pohľad na základné pojmy krízového manažmentu
z vojensko-bezpečnostného hľadiska

Theoretical view of basic terms of crisis management
from the military and security perspective

Andrea Majlingová, Zuzana Lubinszká
Výsledky analýzy zraniteľnosti mesta Poprad voči povodni
RESULTS OF POPRAD TOWN FLOOD VULNERABILITY ANALYSIS

ODBORNÉ ČLÁNKY
Luděk Benda, Zdeněk Kopecký, Petr Půlpán
BASIS FOR IMPROVING INFORMATION SUPPORT OF CRISIS MANAGERS’DECISION MAKING

Milota KUSTROVÁ
základné atribúty potravinovej bezpečnosti
the basic attributes of food security

Jaroslav PADRNOS
institucionální přípravA školní mládeže v České republice pro mimořádné události

institutional training of schoolchildren in the czech republic for extraordinary events
Vladimír PITSCHMANN, Lucie BÁRTOVÁ, Lukáš KRÁLIK, Kamila LUNEROVÁ
jednoduchý kolorimetrický detektor methylsalicylátu v ovzduší
a simple colorimetric detector for methyl salicylate in air
Milan SOPÓCI
ÚLOHY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NÁRODNOM
KRÍZOVOM MANAŽMENTE PO STRATEGICKOM HODNOTENÍ OBRANY

TASKS of SLOVAK REPUBLIC ARMED FORCES IN NATIONAL CRISIS
MANAGEMENT AFTER DEFENCE STRATEGIC EVALUATION
Dušan SVRČEK, Pavel NEČAS
Environmentálne aspekty globálnych bezpečnostných hrozieb
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF GLOBAL SECURITY THREATS
Ladislav ŠIMÁK, Ľudovít NÉMETH
TVORBA TERMINOLÓGIE KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU AKO PERMANENTNÝ PROCES
CREATION OF TERMINOLOGY CRISIS MANAGEMENT AS A PERMANENT PROCESS

Dalibor VÁLEK, Radomír ŠČUREK
OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY
THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL
Martin ZACHAR, Radoslav VELIKÝ
Čistota vzduchu v kompresoroch používaných HaZZ
Clean air in the compressors used frc

INFORMÁCIE
Miloš ONDRUŠEK

Keď havran dolieta alebo správa o jednom významnom cvičení
Vhen the raven lands on or a report about an important excercise
Irina Shynkaryuk
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ «эКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ»КАК ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Definitions of the essence and content of the "Economy Education" AS FORM ENTERPRISE ACTIVITY

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)