KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  > 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Upozornenie: Pre prezeranie, prípadne tlač (tlač nie vždy prístupná) je študíjna literatúra k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe.


Učebnice:

Míka, V.T. a Strelcová, S.: 2018. Ako napísať a obhájiť záverečnú prácu. Metodická pomôcka pre spracovateľov záverečných a iných školských prác. 1. vydanie. Žilina:  EDIS. Žilinská univerzita v Žiline. ISBN 80-xx-xxx-xxxx-x

Šimák, L.: 2015. Krízový manažment vo verejnej správe - učebnica. 2. prepracované vydanie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2015. ISBN 978-80-554-1165-1

MÍKA, V.T.: 2013. Manažment. Úvod do riadenia organizácie v podmienkach rizika a v krízových situáciách. 1. vydanie. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. 178s. ISBN 978-80-554-0760-9.    

 

Klučka, J.: 2013. Planning and Forecasting. 1st edition. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2013. ISBN 978-80554-0653-4.   

Hudáková, M. a kol.: 2013. Metódy a techniky v procese manažmentu rizika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2013. ISBN 978-80554-0642-8.  

Buganová, K. a kol.: 2012. Manažment rizika v podniku. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2012. ISBN 978-80554-0459-2. 

Buganová, K. - Hudáková, M. - Strelcová, S.: 2012. Manažment rizika v podniku. Praktikum na CD nosiči. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2012. ISBN  978-80-554-0460-8.  

Strelcová, S.: 2012. Ekonomické teórie. Úvod do riadenia rizika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2012. ISBN 978-80-554-0541-4.

Hudáková, M.: Manažérske metódy a techniky. Skriptá. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. 160 s. ISBN 978-80-554-0205-5.

Zánická Hollá, K. - Ristvej, J. - Šimák, L.: Posudzovanie rizík priemyselných procesov:
Iura Edition, Bratislava, 2010, ISBN: 978-80-8078-344-0.

Novák, L. a kolektív: Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií:
Žilina, FŠI ŽU, 2010

Ristvej, J., Kampová, K.: Ekonometria pre manažérov – návody na cvičenia:
Žilina, FŠI ŽU, 2009

Klučka, J.: Plánovanie a prognostika v aplikáciách:
Žilina, FŠI ŽU, 2009, ISBN: 978-80-8070-909-9

Klučka, J.: Podnik, podnikateľské riziká a krízový manažment
Žilina, FŠI ŽU, 2009, ISBN: 978-80-554-0352-6

Vladimír T. Míka:
Základy manažmentu : Virtuálne skriptá. [on line]
Žilina, FŠI ŽU, 2007
Vladimír T. Míka: Manažérske metódy a techniky : skriptá:
Žilina, FŠI ŽU, 2006, ISBN: 978-80-88829-79-8.

Ladislav Šimák: Manažement rizík :
Žilina, FŠI ŽU, 2006

Ľudovít Németh: Základy dialektickej a formálnej logiky pre Bezpečnostný manažment :
Košice, FŠI ŽU, 2006

Vladimír Míka: Mikroekonómia :
Žilina, FŠI ŽU, 2005

Ladislav Šimák: Legislatíva krízových situácií :
Žilina, FŠI ŽU, 2005

Vavrinec Franko, Peter Lošonczi, Ľudovít Németh, Stanislava Strelcová: Makroekonómia pre Bezpečnostný manažment :
Košice, FŠI ŽU, 2005

Ján Mikolaj, Jozef Kľučka, Branislav Vančo: Plánovanie a prognostika :
Žilina, FŠI ŽU, 2005

Ladislav Novák a kolektív: Krízové plánovanie :
Žilina, FŠI ŽU, 2005

Ján Mikolaj, Branislav Vančo: Ekonometria :
Žilina, FŠI ŽU, 2004

Ladislav Šimák: Krízový manažment vo verejnej správe :
Žilina, FŠI ŽU, 2004

Ján Mikolaj: Rizikový manažment :
Žilina, FŠI ŽU, 2001

Ján Mikolaj, Branislav Vančo: Štatistika pre manažérov :
Žilina, FŠI ŽU, 2000


Príručky:


Vladimír T. Míka, Jiří Horáček: Ako písať bakalársku a diplomovú prácu :
Žilina, FŠI ŽU, 2010 

Ján Mikolaj a kolektív:Počítačová podpora výučby študentov v študijnom odbore Občianska bezpečnosť :
Žilina, FŠI ŽU, 2007

Ladislav Šimák, Jiří Horáček, Ladislav Novák, Ľudovít Németh, Vladimír Míka: Terminologický slovník krízového riadenia :
Žilina, FŠI ŽU, 2004

Vladimír Míka: Obsah, štruktúra a forma semestrálnej (ročníkovej) práce a súťažnej práce ŠVOČ : Žilina, FŠI ŽU, 2005

Vladimír Míka: Vzor semestrálnej práce : Žilina, FŠI ŽU, 2005

Monografie:

 

Jozef Klučka: Ekonomika krízového manažmentu, EDIS - vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2012, 82 strán, ISBN: 978-80-554-0626-8


Jaroslav Slepecký - Jozef Ristvej: Ekonomické dôsledky katastrof, EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina, 2008, 136 strán, ISBN: 978-80-8070-830-6.


Zborníky:

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2010 – 15.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2009 – 14.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2008 – 13.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2007 – 12.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2006 – 11.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2005 – 10.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2004 – 9.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2003 – 8.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2002 – 7.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2001 – 6.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 2000 – 5.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 1999 – 4.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 1998 – 3.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 1997 – 2.ročník). (K dispozícii na Katedre) 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí ( v roku 1996 – 1.ročník). (K dispozícii na Katedre) 


Upozornenie: Pre prezeranie, prípadne tlač (tlač nie vždy prístupná) je študíjna literatúra k dispozícii vo formáte PDF. Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, napríklad Adobe Reader, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe. Kega 3/3060/05

 Pre kompletnú publikačnú činnosť katedry pozri: kniznica.uniza.sk
 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)