KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
O KATEDRE  >  SÚČASNOSŤ  > 

SÚČASNOSŤ

Katedra krízového manažmentu je pracoviskom, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu odborníkov krízového riadenia v študijnom odbore Občianska bezpečnosť. Katedra pripravuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, krízových manažérov, ktorí sú schopní plniť úlohy procesov rizikového a krízového riadenia v štátnej správe a v samospráve, v podnikateľskej sfére a v inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia. Katedra pripravila v súlade so zákonom NR SR č.: 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov novú akreditáciu študijného odboru Občianska bezpečnosť (Civil Security) - trojstupňový študijný program pre študentov denného i externého štúdia.

Absolventi sú pripravovaní na profesiu krízový manažér. Ovládajú metódy riešenia krízových javov, sú schopní analyzovať riziká v rôznom prostredí a riadiť činnosti vo verejnej správe, vo výrobných i nevýrobných organizáciách, ktoré sú spojené s riešením a elimináciou negatívnych dôsledkov krízových javov. V rámci celoživotného vzdelávania organizuje a uskutočňuje výučbu v účelových a špecializovaných kurzoch orientovaných na postgraduálnu prípravu pracovníkov krízového manažmentu v rezortoch Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva obrany SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj v ďalších rezortoch a rôznych organizáciách podieľajúcich sa na krízovom riadení.

Vedecko-výskumná práca katedry sa orientuje na:

 • sociálno-ekonomické a etické otázky bezpečnosti,
 • komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom a technologickom aj prírodnom prostredí,
 • vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich optimalizácia pre jednotlivé oblasti ľudskej činnosti,
 • riešenie teoretických základov manažmentu, rozpracovanie terminológie a podiel na legislatívnych procesoch,
 • zdokonaľovanie informačných systémov na úseku krízového riadenia,
 • optimalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov,
 • návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy,
 • stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového riadenia,
 • riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácii v prírodnom, hospodárskom a spoločenskom prostredí,
 • elimináciu podnikateľských rizík v poľnohospodárskych subjektoch v súvislosti so zavedením eura,
 • riešenie ekonomických dôsledkov katastrof a návrh optimalizačných opatrení.

 Katedra udržiava kontakty a rozvíja spoluprácu v problematike krízového manažmentu a sociálno-humanitných vied so zahraničnými partnermi, najmä Politechnikou Wroclawskou a WSO Wroclaw - Poľská republika, Katedrou spoločenských vied Vysokej školy dopravy v Sofii - Bulharsko, Fakultou vojensko-technickou Vojenskej akadémie v Brne, Inštitútom krízového manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakultou bezpečnosti Belehradskej univerzity v Srbsku.

V rámci Slovenskej republiky spolupracuje s príslušnými odbormi orgánov ústrednej štátnej správy, s úradmi miestnej všeobecnej a špecializovanej štátnej správy, ale aj s ďalšími vysokými školami a podnikateľskými subjektami.


Prejsť na začiatok stránky - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)