KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
VEDA A VÝSKUM  > 

VEDA A VÝSKUM

Vedecká práca katedry sa orientuje na rozvoj teórie a praxe rizikového a krízového manažmentu. Pozornosť sa venuje otázkam cieľov, obsahu, pôsobnosti a úloh krízového manažmentu, terminologickým otázkam, ako aj vytváraniu optimálnych organizačných štruktúr inštitúcií a výkonných prvkov krízového riadenia. Dôraz sa kladie na všeobecnú teóriu rizík a rizikové riadenie v podnikateľskom prostredí, ale aj v podmienkach verejnej správy. V rámci výskumnej činnosti sa pracovníci katedry zaoberajú osobnosťou krízového manažéra, komunikáciou v krízových situáciách, sociologickým a sociálno-psychologickým rozmerom riešenia krízových situácií a zvyšovania efektívnosti prípravy krízových manažérov.

Pracovníci katedry sa podieľajú na riešení grantových vedecko-výskumných úloh, rezortných výskumných úloh riešených v rámci podnikateľskej činnosti, ale aj na riešení interných vedeckých úloh na podporu vzdelávacej činnosti katedry. Každoročne zabezpečujú prípravu a organizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí", ktorá sa dostala do povedomia odbornej verejnosti a vedecko-výskumnej i vzdelávacej sféry. Pozornosť sa venuje rozvoju študentskej vedeckej a odbornej činnosti v sekciách Krízový manažment a Humanitné vedy. Študenti katedry pravidelne získavajú popredné umiestnenia na súťažiach aj na iných školách v rámci Slovenskej republiky.

Na výsledky vedecko-výskumnej činnosti je nadviazaná aj publikačná činnosť katedry. Vedecko-pedagogickí pracovníci katedry publikujú výsledky svojej práce hlavne vo vedeckých a odborných časopisoch, v zborníkoch z vedeckých konferencií, ale aj vo vysokoškolských učebniciach a skriptách. Okrem toho vydala katedra niekoľko monografií, ktoré nadväzujú na grantové projekty.


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)