KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ZAMESTNANCI  > 

ZAMESTNANCI

doc. Ing. Mária Hudáková PhD.

docent

Kancelária: MA 404
Telefón: 041/ 513 6712
E-mail: Maria.Hudakova(at)fbi.uniza.sk

Konzultačné hodiny
pondelok 8:00-15:00

Na katedre krízového manažmentu  FŠI ŽU pôsobí od roku 2001 ako odborná asistentka. Najvyššie vysokoškolské vzdelanie získala na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v odbore Podnikový manažment. Je autorkou viacerých domácich, zahraničných publikácií a spoluriešiteľkou domácich, zahraničných vedeckých grantových projektov.

Zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Manažérske metódy a techniky,
 • Manažment,
 • Manažment kvality.

 Absolvovala viaceré kurzy zamerané na rozvoj pedagogických a odborných schopností, napr.:

 • Kvalita na pracovisku – kurz orientovaný na metódy a techniky zabezpečovania a zvyšovania kvality v podniku.
 • Manažment kvality na fakultách vysokých školách – kurz zameraný na riadenie kvality na fakultách VŠ.
 • Kurikulum projektovej prípravy - cyklus zameraný na prípravu projektov Európskej únie.
 • ECDL Štart (ECDL Start Certificate) - príprava vysokoškolských učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese a pod.

  Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá problematikou:

 • systémov včasného varovania z pohľadu podnikových financií, pre zabezpečenie existencie a ziskovosť výrobného podniku a to konkrétne kontrolingom s dôrazom na včasnú identifikáciu rizikových faktorov, v rámci dizertačnej práce navrhla model činnosti kontrolingu v procese riadenia rizík v podniku,
 • procesom riadenia rizík v podniku so zameraním na aplikáciu manažérskych metód a techník pri identifikovaní rizikových faktorov a hodnotení rizík v podniku,
 •  zabezpečenia a zvyšovania kvality (systémov, procesov, výrobkov) v organizáciách.

 Najvýznamnejšia publikačná činnosť:

 • HUDÁKOVÁ,M. - SLEPECKÝ,J. 2011: Cash flow management as an indicator of a latent crisis in the company, In:  Economic alternatives, The University of National and World Economy, Sofia, Bulharsko, 2011, ISSN 1312-7462.
 • LUSKOVÁ, M. - HUDÁKOVÁ, M. 2009: Using methods of risk analysis in Slovak enterprises, In: WMSCI 2009: The 13th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics, proceedings. Vol. II: jointly with the 15th international conference on Information systems analysis and synthesis: International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, USA, 2009, ISBN 978-1-934272-59-6. 
 • MÍKA,V. T. - ŠIMÁK, L. - HUDÁKOVÁ, M. – HORÁČEK, J. 2009. Manažment a krízový manažment (Úvod do krízového manažmentu) – vysokoškolská učebnica, EDIS  Žilinská univerzita, Žilina, 2009, ISBN 978-80-554-0079-2.
 • HUDÁKOVÁ, M. - SLEPECKÝ, J. 2008. Controlling w zarzadzaniu ryzykiem przedsiewziecia, In: Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, medzinárodná vedecká konferencia Nowoczesność premyslu i uslug, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddzial w Katowicach, (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) Katowice, Poľsko, 2008, ISBN 978-83-85587-22-4.
 • LUSKOVÁ, M. - HUDÁKOVÁ, M. - SLEPECKÝ, J.:  Knowledge Management in University Education, In: The 2nd International International Conference Knowledge Generation, Communication and Management: KGCM 2008, In the Context of, The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2008, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, USA, 2008, ISBN-13: 978-1-934272-34-3[4 p.].

Vedecko-výskumná činnosť

 • APVV-0471-10 - Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava, vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doba riešenia projektu 2011-2014.
 • VEGA  1/1082/11 - Riziká technologických procesov a vplyv ľudského činiteľa na procesy ich vzniku a spôsobu riešenia, vedúci projektu: Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD. doba riešenia projektu 2011-2013.
 • KEGA 369-026ŽU-4/2010 - Inovácia obsahu študijného plánu predmetu Analýza podnikateľských rizík, vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doba riešenia projektu: 2010-2011.
 • VEGA 1/0699/10 - Krízové scenáre socio-ekonomických dopadov hospodárskej krízy v regióne Žilinského samosprávneho kraja, vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doba riešenia projektu: 2010-2011.
 • KEGA 077ŽU-4/2011 - Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík, vedúci projektu: Ing. Mária Lusková, PhD., doba riešenia projektu: 2011-2013.
 • VEGA 1/0687/11 - Hodnotenie stavu Business Excellence, vedúci projektu: doc. Ing. Miroslava Jankalová, PhD., Pedas, doba riešenia projektu: 2011-2012.
 • VEGA 1/0639/10 - Hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb, vedúci projektu: Ing. Andrej Veľas, PhD., doba riešenia projektu: 2010-2011.
 • APVV - Experimentárium ŽU -  projekt bol predložený v rámci výzvy APVV pre program „Podpora ľudského potenciálu a popularizácia vedy", koordinátor projektu: FŠI ŽU, spoluriešiteľ: Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, doba riešenia projektu: 2007 – 2009.
 • KEGA 3/4124/06 - Novelizácia učebného programu a spracovanie vysokoškolskej učebnice "Úvod do krízového manažmentu", vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doba riešenia projektu: 2006-2008.
 • MVTS - BIL/ČR/SR/ŽU2/06 - Ekonomická analýza veľkých katastrof s použitím moderných matematických metód, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD. doba riešenia projektu: 2006 -2008.
 • Inštitucionálny grantový projekt 2008 - Analýza rizík – spracovanie študijného materiálu pre podporu výučby v študijnom programe krízový manažment v slovenskom a anglickom jazyku. KKM FŠI ŽU, vedúci projektu: Ing. Katarína Hollá, doba riešenia projektu: 2008.
 • MVTS - BIL/ČR/SR/ŽU7/08 - Ekonomické dôsledky globalizovaného terorizmu, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., doba riešenia projektu: 2008.
 • KEGA 3/3060/05 - Počítačová podpora výučby študentov v študijnom odbore Občianska bezpečnosť, vedúci projektu: prof. Ing. Ján Mikolaj, DrSc., doba riešenia projektu: 2005-2007.
 • MVTS BIL/ČR/SR/ŽU3/06 - Hodnotenie kvality systému krízového riadenia, vedúci projektu: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doba riešenia projektu: 2006-2007.
 • MVTS CR/SR/ZU/04/3 - Komparatívna analýza podnikateľských rizík v Českej republike a Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD. doba riešenia projektu: 2004- 2006.
 • VEGA 1/1258/04 - Komparatívna analýza podnikateľských rizík v tranzitívnych ekonomikách, vedúci projektu: doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., doba riešenia projektu: 2004-2006.
 • VEGA 1/1235/04 - Finančná politika samospráv a jej riziká v kontexte reformy daňovej sústavy, vedúci projektu: doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc., doba riešenia projektu: 2004-2006.

 

Prejsť na začiatok stránky - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2018 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
30.05.2018 (08:19)