Operačná analýza

Charakteristika predmetu :

Obsah predmetu "Operačná analýza" je zameraný objasnenie podstaty a použitia deterministických modelov a metód ich riešenia pri hľadaní optimálnych riešení rozličných praktických úloh (najmä úlohy lineárneho programovania, teória grafov, sieťová analýza a viackriteriálne hodnotenie variantov). Významným výsledkom je spoznanie a zvládanie softvéru pre riešenie takýchto typov úloh. Cieľom predmetu je naučiť študentov analyzovať praktický problém, dokázať navrhnúť správny matematický model rozhodovacieho problému, model vhodne transformovať na požadovaný tvar, aplikovať vhodný výpočtový postup a správne interpretovať získané výsledky. Účelom je hlavne rozvoj schopností študentov aplikovať získané vedomosti pri riešení rozličných praktických úloh a efektívne ich využívať v študovanom odbore.

Osnova predmetu:

01. Optimálne rozhodovanie a riadenie-  (základná schéma riadenia, rozhodovanie v systéme riadenia, rozdelenie metód rozhodovania, všeobecný algoritmus riešenia rozhodovacích úloh, základné princípy optimalizácie, viazané extrémy funkcií).

02. Predmet operačnej analýzy - (história, cieľ, obsah a nástroje operačnej analýzy (OA), charakteristika základných oblastí OA, modely OA a ich klasifikácia, charakteristika deterministických modelov, všeobecný tvar modelu matematického programovania).

03. Lineárne programovanie 1 - (charakteristika oblasti lineárneho programovania (LP), príklady jednoduchých rozhodovacích problémov, všeobecný model úlohy lineárneho programovania (ÚLP), zásady tvorby a transformácie modelov ÚLP, grafické riešenie úloh LP).

04. Lineárne programovanie 2 - (transformácia modelu LP na kanonický tvar, Gaussova eliminácia a iné možnosti výpočtového postupu, jednofázový simplexový algoritmus, kritérium optima, interpretácia výsledkov).

05. Lineárne programovanie 3 - (dvojfázový simplexový algoritmus, dualita úloh LP).

06. Lineárne programovanie 4 -  (celočíselné riešenie úloh LP - Gomoryho algoritmus, kritérium optima, podstata analýzy citlivosti riešenia na zmenu vstupných parametrov modelu).

07. Distribučné problémy 1 - (dopravná úloha, definovanie problému, lineárny model DÚ, algoritmy určovania východiskového riešenia, kritérium optima, metóda potenciálov, overenie optimálnosti riešenia, dvojrozmerná dopravná úloha).

08. Distribučné problémy 2 - (priraďovacia úloha, definovanie problému, lineárny model PÚ, algoritmus určenia východiskového riešenia, maďarská metóda, kritérium optima,  alokačná úloha, problém optimálneho rozmiestňovania zdrojov).

09. Základy teórie grafov 1 (základné pojmy, vybrané algoritmy - kostra grafu, okružná cesta, minimálne (max.) cesty v grafoch - Dijkstrov algoritmus, metóda sčítania v matici, optimálny tok v sieti).

10. Základy teórie grafov 2 - sieťová analýza (podstata a účel analýzy nadväzných procesov, metóda CPM - zoznam činností, definovanie atribútov nadväznosti, tvorba sieťového grafu, prečíslovanie vrcholov, časová analýza sieťového grafu, kritická cesta, analýza rezerv).

11. Viackriteriálne hodnotenie variantov (základné pojmy, princíp riešenia úlohy VHV, postupy pre objektivizáciu odhadu váhových koeficientov rozhodovacích kritérií -  metódy WSA, TOPSIS, metódy riešenia úloh VHV – rozhodovacia matica (DMM), modifikovaná metóda rozhodovacej matice (FDMM), analytická viacúrovňová metóda (AHP)).

12. Možnosti softvérového riešenia rozhodovacích problémov (výhody a nevýhody softvérového riešenia, charakteristika nástrojov pre oblasti lineárneho programovania, teórie grafov, sieťovej analýzy a viackriteriálneho rozhodovania).

 

Konzultačné hodiny pre LS 2017/18:      doc. Leitner - utorok (08:00 - 09:00), piatok (07:30 - 09:00),       Ing. Ballay PhD. - pondelok (08:00 - 09:30), štvrtok (10:00 - 11:00).

 

Aktuálne informácie:

 

- OZNAM: V systéme Vzdelávanie boli vypísané 1.termíny skúšok.

                   Dňa 25.5.2018 budú v Moodli zverejnené konečné výsledky za semester. Poriadne si preštudujte pokyny a podmienky pre vykonanie skúšok uvedené v súbore s výsledkami.

                   Vypísaný termín 29.5.2018 od 8:00 je určený iba pre študentov s ponukou hodnotenia po semestri. Stačí sa iba zapísať na termín - tým prejavíte súhlas s uvedeným hodnotením. Zápis hodnotenia do systému bude vykonaný 29.5.2018, zápis do indexov bude realizovaný

                   v deň skúšky, t.j. 29.5.2018 od 08:00 do 09:00 (doc.Leitner) alebo kedykoľvek v čase prítomnosti cvičiaceho (Ing. Ballay) v období do 25.6.2018.

                   Druhé termíny budú vypísané po vypršaní termínov prvých. Odporúčame využiť niektorý z 1.termínov, nakoľko druhé termíny sú už chápané ako opravné.

 

                  

 

- OZNAM: Prednáška v rámci predmetu OA dňa 14.5.2018 už nebude, nakoľko náhrada za dekanské voľno z 30.4.2018 bola vykonaná 7.5.2018.

                   V 13. týždni semestra prebehnú už iba cvičenia – v plánovaných termínoch cvičení (Obsah: previerka 2 a odovzdávanie semestrálnych zadaní).

- OZNAM: Dňa 7.5.2018 - prednášky z predmetu OA budú vykonané v čase od 8:00 - 11:40 na VD02 (ako náhrada za dekanské voľno z 30.4.2018).

- OZNAM: Dňa 19.3.2018 - na základe požiadavky vyučujúceho predmetu Manažérska štatistika budú vykonané prednášky z predmetu OA v čase od 8:00 na Aule 3. Prednášky z MnŠ budú od 10:00 na VD02.

 

 

Spoločné podklady k predmetu: 

01-Úvod do teórie modelovania, 02-Charakteristika metód operačného výskumu, 03-Tvorba modelov LP,  04-Príklad a poznámky k približnej AHP

 

Prednášky: Hlavne teória + jednoduché príklady  P01_Optimálne rozhodovanie a riadenie,    P02_Operačná analýza - účel, modely, oblasti,     P03_Lineárne programovanie - modely, grafické riešenie,     P04_Lineárne programovanie - simplexová metóda,

P05_Lineárne programovanie - dualita úloh, celočíselné riešenie,     P06_Distribučné problémy,      P07_Teoria grafov,       P08_Plánovanie projektov

 

Riešené príklady:  Modely úloh LP, grafické riešenie, Simplexový algoritmus-1f,2f, Celočíselné riešenie Gomory, Distribučné problémy, Teória grafov, Sieťová analýza - plánovanie projektov, Viackriteriálne hodnotenie variantov

 Softérová podpora: všetky oblasti OA: WinQSB (*.rar, pravé tlačidlo myši a uložiť súbor, POZOR - nefunguje pod WIN10) alebo iný nástroj POM-QM for Windows , množstvo ďalších on-line nástrojov na webe - stačí zadať správne kľúčové slovo.

                                 AHP: Expert Choice 2000. AHP Calculation Software, M-AHP,

Denné štúdium: 

Podklady k predmetu:  Organizácia predmetu, Semestrálne zadanie, Vzor predná strana a pokyny k vypracovaniu zadania, Okruhy na previerky a skúšku

Prípadné otázky týkajúce sa prednášok riešiť s doc. Leitnerom. Otázky týkajúce sa cvičení - dochádzka, previerky a semestrálna práca - riešiť s Dr. Ballayom

Výsledky za semester:   Komplexné výsledky za semester pre 2.BM, KM, KB, ZS  - budú zverejnené po ukončení semestra.

 

Externé štúdium: 

Podklady k predmetu: Organizácia predmetu (pdf), Okruhy na skúšku (*.pdf)

Prípadné otázky týkajúce sa dochádzky, skúšok a konzultácie - riešiť s doc. Leitnerom  

 

 
 

Literatúra :

1. Základná literatúra: Operačná analýza pre bezpečnostný manažment

2. Doplnková literatúra: Operačná analýza I, Distribučné problémy, Sieťová analýza, Lineárne programovanie TUKE 

3. Zaujímavé weby:  Linear Programming, Lineárne programovanie UNIBA, Grafické riešenie ULP + Popis, PHP-Simplex, Graph Theory, Graph magics, Free CPM, CPM Power Angle, Express Software management Projects, Vybrané algoritmy OA a ďalšie.

 

Termíny skúšok:

Budú uvedené v systéme VZDELÁVANIE - http://vzdelavanie.utc.sk/vzdelavanie/

Pre študentov, ktorí dostanú ponuku na hodnotenie z predmetu (po splnení min. hranice bodov v semestri) bude v systéme Vzdelávanie vypísaný samostatný termín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neaktuálne:

Zmena vyučovania: 

3.ročník: BM32 - dňa 6.4.2017 z dôvodu pracovnej cesty vyučujúceho neprebehnú cvičenia z predmetu OA. Cvičenia budú nahradené dňa 11.4.2017 od 13:00 na MB204 a cvičenia pre BM32 z 13.4.2017 prebehnú 11.4.2017 od 15:00 na MA134. 

 

Zmena priebežného hodnotenia:

Platí pre 3.ročník:

Záverečná previerka plánovaná v 8.týždni semestra nebude.

V rámci 8.týždňa bude v čase prednášok vykonaná ukážka použitia softvérových nástrojov pre riešenie vybraných problémov úloh OA. Na cvičeniach budú riešené príklady - podľa požiadaviek študentov (čo nebolo zatiaľ pochopené, príp. opakovanie).

Všetci študenti sú povinní prihlásiť sa na niektorý z 1.termínov skúšky (termíny sú uvedené vo Vzdelávaní).

 

Zmena vyučovania: 

2.ročník - v dňoch 15.3 - 17.3.2017 z dôvodu pracovnej neschopnosti vyučujúcich (doc. Leitner, Dr. Halama) nebudú prednášky ani cvičenia z predmetu Operačná analýza. Ospravedlňujeme sa. Náhradné zamestnania budú dohodnuté neskôr.

 

3.ročník - v dňoch 14.3 - 16.3.2017 z dôvodu pracovnej neschopnosti vyučujúceho nebudú prednášky ani cvičenia z predmetu Operačná analýza.

So študentmi (BM31, KM31) už bol dohodnutý termín náhradného cvičenia: 21.3.2017, 14:00, MB204 - po prednáškach z predmetu OA. Študenti BM32 môžu absolvovať náhradné cvičenie tiež 21.3.2017, 14:00, MB204 (doc.Leitner). Za vynútenú zmenu vyučovania sa ospravedlňujem.

 

 

 

Späť na hlavnú stránku       Späť na zoznam predmetov