Operačná analýza

Charakteristika predmetu :

Obsah predmetu "Operačná analýza" je zameraný objasnenie podstaty a použitia deterministických modelov a metód ich riešenia pri hľadaní optimálnych riešení rozličných praktických úloh (najmä úlohy lineárneho programovania, teória grafov, sieťová analýza a viackriteriálne hodnotenie variantov). Významný výsledkom je spoznanie a zvládanie softvéru pre riešenie takýchto typov úloh. Cieľom predmetu je naučiť študentov analyzovať praktický problém, dokázať navrhnúť správny matematický model rozhodovacieho problému, model vhodne transformovať na požadovaný tvar, aplikovať výpočtový postup a správne interpretovať získané výsledky. Účelom je hlavne rozvoj schopností študentov aplikovať získané vedomosti pri riešení rozličných praktických úloh a efektívne ich využívať v študovanom odbore.

Základná osnova :

01. Optimálne rozhodovanie a riadenie (základná schéma riadenia, rozhodovanie v systéme riadenia, rozdelenie metód rozhodovania, všeobecný algoritmus riešenia rozhodovacích úloh, základné princípy optimalizácie, viazané extrémy funkcií).

02. Predmet operačnej analýzy (história, ciele, obsah a nástroje operačnej analýzy (OA), charakteristika základných oblastí OA, modely OA a ich klasifikácia, charakteristika determinostických modelov, všeobecný model matematického programovania).

03. Lineárne programovanie (charakteristika oblasti lineárneho programovania (LP), príklady jednoduchých rozhodovacích problémov, všeobecný model úlohy lineárneho programovania (ÚLP), zásady tvorby a transformácie modelov ÚLP, grafické riešenie úloh LP).

04. Simplexový algoritmus I (transformácia modelu LP na kanonický tvar, Gaussova eliminácia a iné možnosti výpočtového postupu, jednofázový a dvojfázový simplexový algoritmus, kritérium optima, interpretácia výsledkov).

05. Simplexový algoritmus II (dualita úloh LP, využitie substitúcie pre modely so zápornými koeficientmi, celočíselné riešenie úloh LP - Gomoryho algoritmus, podstata metódy "Branch and Bound", kritérium optima, základné princípy analýzy citlivosti riešenia)

06. Distribučné problémy - dopravná úloha (definovanie problému, lineárny model DÚ, algoritmy určovania východiskového riešenia, kritérium optima, metóda potenciálov, overenie optimálnosti riešenia, dvojrozmerná dopravná úloha)

07. Distribučné problémy - priraďovacia úloha (definovanie problému, lineárny model PÚ, algoritmus určenia východiskové riešenie, maďarská metóda, kritérium optima, problém optimálneho rozmiestňovania zdrojov)

08. Základy teórie grafov (základné pojmy, vybrané algoritmy - kostra grafu, okružná cesta, minimálne (max.) cesty v grafoch - Dijkstrov algoritmus, metóda sčítania v matici, optimálny tok v sieti).

09. Základy sieťovej analýzy (základné pojmy, podstata a účel analýzy nadväzných procesov, metóda kritickej cesty CPM - zoznam činností, definovanie atribútov nadväznosti, tvorba sieťového grafu, algoritmus prečíslovania vrcholov, časová analýza sieťového grafu, identifikácia kritickej cesty, možnosti analýzy a prerozdelenia rezerv CPM-GE).

10. Viackriteriálne hodnotenie variantov (základné pojmy, princíp riešenia úlohy VHV, postupy pre objektivizáciu odhadu váhových koeficientov rozhodovacích kritérií -  metódy WSA, TOPSIS, metódy riešenia úloh VHV – rozhodovacia matica (DMM), modifikovaná metóda rozhodovacej matice (FDMM), analytická viacúrovňová metóda (AHP)).

11. Možnosti softvérového riešenia rozhodovacích problémov (výhody a nevýhody softvérového riešenia, charakteristika nástrojov pre oblasti lineárneho programovania, teórie grafov, sieťovej analýzy a viackriteriálneho rozhodovania).

12. Záverečné poznámky (zhrnutie základných metód a postupov v rámci oblasti deterministicky definovaných modelov rozhodovacích problémov, možnosti ich praktického využitia, definovanie modelov ďalších možných úloh, ako napr. kontajnerový dopravný problém, okružný dopravný problém, cieľové programovanie, ukončenie predmetu).

 

Konzultačné hodiny pre LS 2016/17:      doc. Leitner - utorok (07:30 - 09:00), piatok (07:30 - 09:00),       Ing. Halama, PhD. - štvrtok (12:00 - 14:00).

 

Aktuálne informácie :

 

3.ročník:

Mimoriadny termín skúšky bude 22.5.2017, 14:00, MA123. Termín je určený iba pre študentov, ktorí absolvovali všetky 3.riadne termíny.

Zadanie bude obdobné (nie rovnaké) ako na 3.termíne.

 

2.ročník: OZNAM:

Cvičenia 10.týždeň: Dňa 27.4.2017 budú cvičenia z predmetu realizované iba v dvoch termínoch a to od 11:00 na MB207 a od 14:00 na MA123. Za ústretovosť ďakujem.

 

3.ročník:

1.termíny skúšok - budú tri prvé termíny:

  20.4.2017. 10:00, MB204

  24.4.2017. 08:00, MB204

  25.4.2017. 11:00, MB204

2.termíny skúšok - budú dva druhé termíny:

  2.5.2017. 11:00, MB204

  9.5.2017. 11:00, MB204

 

 

Zmena vyučovania: 

3.ročník: BM32 - dňa 6.4.2017 z dôvodu pracovnej cesty vyučujúceho neprebehnú cvičenia z predmetu OA. Cvičenia budú nahradené dňa 11.4.2017 od 13:00 na MB204 a cvičenia pre BM32 z 13.4.2017 prebehnú 11.4.2017 od 15:00 na MA134. 

 

Zmena priebežného hodnotenia:

Platí pre 3.ročník:

Záverečná previerka plánovaná v 8.týždni semestra nebude.

V rámci 8.týždňa bude v čase prednášok vykonaná ukážka použitia softvérových nástrojov pre riešenie vybraných problémov úloh OA. Na cvičeniach budú riešené príklady - podľa požiadaviek študentov (čo nebolo zatiaľ pochopené, príp. opakovanie).

Všetci študenti sú povinní prihlásiť sa na niektorý z 1.termínov skúšky (termíny sú uvedené vo Vzdelávaní).

 

Zmena vyučovania: 

2.ročník - v dňoch 15.3 - 17.3.2017 z dôvodu pracovnej neschopnosti vyučujúcich (doc. Leitner, Dr. Halama) nebudú prednášky ani cvičenia z predmetu Operačná analýza. Ospravedlňujeme sa. Náhradné zamestnania budú dohodnuté neskôr.

 

3.ročník - v dňoch 14.3 - 16.3.2017 z dôvodu pracovnej neschopnosti vyučujúceho nebudú prednášky ani cvičenia z predmetu Operačná analýza.

So študentmi (BM31, KM31) už bol dohodnutý termín náhradného cvičenia: 21.3.2017, 14:00, MB204 - po prednáškach z predmetu OA. Študenti BM32 môžu absolvovať náhradné cvičenie tiež 21.3.2017, 14:00, MB204 (doc.Leitner). Za vynútenú zmenu vyučovania sa ospravedlňujem.

 

 

 

Spoločné podklady k predmetu: 

01-Úvod do techniky modelovania, 02-Charakteristika metód operačného výskumu, 03-Príklad a poznámky k približnej AHP, 04-Tvorba modelu LP

 

P01_Optimálne rozhodovanie a riadenie, P02_Operačná analýza - účel, modely, oblasti, P03_Lineárne programovanie - modely, grafické riešenie, P04_Lineárne programovanie - simplexová metóda,

P05_Lineárne programovanie - dualita úloh, celočíselné riešenie, P06_Distribučné problémy, P07_Teoria grafov, P08_Plánovanie projektov

 

Príklady: Viackriteriálne hodnotenie variantovModely úloh LP, grafické riešenie, Simplexový algoritmus-1f,2f, Celočíselné riešenie Gomory, Distribučné problémy, Teória grafov, Sieťová analýza - plánovanie projektov

 Softérová podpora: všetky oblasti OA: WinQSB (*.rar, pravé tlačidlo myši a uložiť súbor) alebo iný nástroj POM-QM for Windows , AHP: Expert Choice 2000. AHP Calculation Software, M-AHP,

Denné štúdium: 

Podklady k predmetu:   2.ročník - Organizácia predmetu,   3.ročník - Organizácia predmetu

Prípadné otázky týkajúce sa dochádzky, previerok a konzultácie - riešiť s doc. Leitnerom  (3.ročník), resp. s Ing. Halamom, PhD (2.ročník) 

Výsledky za semester:   Komplexné výsledky za semester pre 3.BM, KM,     Komplexné výsledky za semester pre 2.BM, KM, KB, ZS  - budú zverejnené na konci semestra.

 

Externé štúdium: 

Podklady k predmetu: Organizácia predmetu (pdf)

Prípadné otázky týkajúce sa dochádzky, previerok a konzultácie - riešiť s doc. Leitnerom  

Výsledky za semester:   Komplexné výsledky za semester  - pre 3.BM, KM - budú zverejnené na konci semestra.

 

Literatúra :

1. Základná literatúra: Operačná analýza pre bezpečnostný manažment

2. Doplnková literatúra: Operačná analýza I, Distribučné problémy, Sieťová analýza, Lineárne programovanie TUKE 

3. Zaujímavé weby:  Linear Programming, Lineárne programovanie UNIBA, Grafické riešenie ULP + Popis, PHP-Simplex, Graph Theory, Graph magics, Free CPM, CPM Power Angle, Express Software management Projects, Vybrané algoritmy OA a ďalšie.

 

Termíny skúšok:

Budú uvedené v systéme VZDELÁVANIE - http://vzdelavanie.utc.sk/vzdelavanie/

Pre študentov, ktorí dostanú ponuku na hodnotenie z predmetu (po splnení min. hranice bodov v semestri) bude v systéme Vzdelávanie vypísaný samostatný termín.

 

 

Späť na hlavnú stránku       Späť na zoznam predmetov