Operačná analýza

Charakteristika predmetu :

Obsah predmetu "Operačná analýza" je zameraný najmä na problémy deterministických metód a postupov hľadania optimálnych riešení rozličných praktických úloh (najmä multikriteriálne rozhodovanie, úlohy lineárneho programovania, teória grafov a sieťová analýza). Významné je tiež poznanie a ovládanie softvéru pre riešenie takýchto typov úloh. Cieľom predmetu je naučiť študentov analyzovať praktický problém, dokázať navrhnúť správny matematický model úlohy, model vhodne transformovať, aplikovať výpočtový postup a správne interpretovať získané výsledky. Účelom je hlavne rozvoj schopností študentov aplikovať získané vedomosti pri riešení rozličných praktických úloh a efektívne ich využívať v študovanom odbore.

Základná osnova :

01. Úvod do predmetu, predmet operačnej analýzy, (rozdelenie metód, všeobecný algoritmus riešenia úloh)

02. Optimálne riadenie a rozhodovanie (základná schéma riadenia, informácia v riadení, metódy rozhodovania, viackriteriálne rozhodovanie)

03. Základné postupy a metódy optimalizácie (voľné a viazané extrémy funkcií, základy variačného počtu)

04. Lineárne programovanie (príklady jednoduchých úloh, grafické riešenie úloh LP)

05. Simplexový algoritmus (kánonický tvar úloh LP, výpočtový postup, jednofázový a dvojfázový simplexový algoritmus, dualita úloh LP, substitúcia)

06. Celočíselné riešenie a analýza citlivosti riešenia úloh LP (Gomoryho algoritmus, metodika "Branch and Bound" , základy analýzy citlivosti)

07. Distribučné problémy - dopravná úloha (model, algoritmy určovania východiskového riešenia, overenie optimálnosti riešenia, optimálne rozmiestňovanie

      zdrojov, dvojrozmerná dopravná úloha)

08. Distribučné problémy - priraďovacia úloha (model, východiskové riešenie, algoritmus overenia optimálnosti riešenia)

09. Základy teórie grafov (základné pojmy, kostra grafu, okružná cesta, minimálne (max.) cesty v grafoch - Dijkstrov algoritmus, metóda sčítania v matici)

10. Sieťová analýza - metóda kritickej cesty CPM (sieťový graf, prečíslovanie vrcholov, určenie časov v grafe, identifikácia kritickej cesty, analýza rezerv)

11. Sieťová analýza - metóda CPM - GE (výhody a nevýhody oproti CPM, preferencie, prerozdelenie rezerv grafu a určenie skutočných časov začiatkov

      jednotlivých činností)

12. Záver (krátke zhrnutie, ukončenie predmetu).

 

Aktuálne informácie :

Konzultácie: 27.2.2009 (11.00), 2.3.2009 (13.00), 2.3.2009 (15.00), 13.3.2009 (11.00) - miesto A118, učebňa bude spresnená neskôr.

Výsledky skúšky :     8.4.2009 5.5.2009

Download : 

Prednášky : Organizačné pokyny (PPT), 1 - Všeobecne o modelovaní , 2 - Metódy operačného výskumu, Článok - AHP a Texas

Cvičenia : Cvičenie 1 - Viackriteriálne rozhodovanie,  Cvičenie 2- Grafické riešenie úloh LP, jednoduché modely LP,  Cvičenie 3 - Jednofázový simplexový algoritmus, 

                 Cvičenie 4 - Dvojfázový simplexový algoritmus, dualita úloh, záporné koeficienty (substitúcia), Cvičenie 5 - všeobecný model LP, celočíselné riešenie úloh LP, 

                 Cvičenie 6 - Dopravné úlohy (nevyrovnanosť, degenerácia riešenia), Cvičenie 7 - optimálne rozmiestňovanie zdrojov, dvojstupňový dopravný problém,

                 Cvičenie 8 - Priraďovacia úloha,  Cvičenie 9 - Základy teórie grafov (kostra grafu, okružná cesta, cesty v grafoch),  Cvičenie 10 - Sieťová analýza (CPM, CPM-GE),    

                 Cvičenie 11 - Základné výpočty pravdepodobnosti a rozdelenia náhodných premenných, Cvičenie 12 - Sieťová analýza  (PERT), Cvičenie 13 - Teória hromadnej

                 obsluhy, Cvičenie 14 - Teória obnovy.

Software : QSB -  download. , MOR - download. , OA - download. , stránky - Expert Choice 11.

Zadania :  3.ročník Bc. ExŠ - BM, KM, DKS a 1 ročník Ing. ExŠ - ZS : Zadanie A , Zadanie B , Zadanie C , Zadanie D

                

Odporúčaná literatúra :

1. Skriptum "Operačná analýza pre bezpečnostný manažment" - obsah , download. 2.  Internetový kurz LP , Lineární programování, Linprog1,   3.   Skriptá : Distribučné problémy, Lineárne programovanie 1, Operační a systémová analýza, Optimální rozhodováni a řízení , Úvod do operační a systémové analýzy  4. stránky internetu :  Linear Programming , A Short Course in Linear Programming , Introduction of Linear programmingOsobná stránka - RNDr. Peško, Optimální rozhodování a řízení

Termíny skúšky :   

 

 

Späť na hlavnú stránku       Späť na zoznam predmetov